Κυριακή, 31 Ιανουαρίου 2021

Τροποποίηση διατάξεων που αφορούν σε πολύτεκνους και τρίτεκνους πυροσβεστικούς υπαλλήλους


    Με επιστολή μας προς τους κ.κ. Υπουργό και Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη και την κ. Υφυπουργό Εργασίας, αρμόδια για τη δημογραφική πολιτική και την οικογένεια, ζητάμε την τροποποίηση διατάξεων της πυροσβεστικής νομοθεσίας ώστε α. πολύτεκνοι και τρίτεκνοι πυροσβεστικοί υπάλληλοι να εξαιρούνται των μεταθέσεων και αποσπάσεων, χωρίς αίτησή τους, καθ’ όλο το χρονικό διάστημα που φέρουν την εν λόγω ιδιότητα, όπως η ειδικότερη νομοθεσία ορίζει και όχι μέχρι την ενηλικίωση των τέκνων τους, όπως σήμερα ισχύει και β. να προβλεφθεί ειδική κατηγορία υποψήφιων τέκνων πολύτεκνων και τρίτεκνων οικογενειών με τροποποίηση του π.δ. 44/2016 (Α΄ 68) που αφορά στα προσόντα, προϋποθέσεις, κωλύματα κατάταξης, κατηγορίες υποψηφίων και διαδικασία για την εισαγωγή στη Σχολή Πυροσβεστών και στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο. 

Ακολουθεί το κείμενο της επιστολής:

Αξιότιμοι κ. κ. Υπουργοί,

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση ενημερωθήκαμε για την πρόσφατη σύσταση θέσης Υφυπουργού Εργασίας, αρμόδιου για τη δημογραφική πολιτική και την οικογένεια και για το λόγο αυτό συγχαίρουμε την κ. Συρεγγέλα, για την επιλογή της ως την πλέον κατάλληλη, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τα προηγούμενα καθήκοντά της ως Γενική Γραμματέας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων αλλά τη μακρόχρονη ενασχόλησή της με τα εν λόγω ζητήματα.

Δεδομένου ότι, σύμφωνα με το άρθρο 21Σ, ο σχεδιασμός και η εφαρμογή δημογραφικής πολιτικής, καθώς και η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων αποτελεί υποχρέωση του Κράτους, αλλά και ότι η οικογένεια, και ειδικά η πολυμελής (τρίτεκνη και πολύτεκνη), ως θεμέλιο της συντήρησης και προαγωγής του Έθνους τελούν υπό την προστασία του Κράτους, παρακαλούμε για την ανάληψη νομοθετικών πρωτοβουλιών για τη αποκατάσταση των κάτωθι θεσμικών αρρυθμιών:

α. Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 162 ν. 4662/2020 (Α΄ 27), προκειμένου πολύτεκνοι και τρίτεκνοι πυροσβεστικοί υπάλληλοι να εξαιρούνται των μεταθέσεων και αποσπάσεων, χωρίς αίτησή τους, καθ’ όλο το χρονικό διάστημα που φέρουν την εν λόγω ιδιότητα, όπως η ειδικότερη νομοθεσία ορίζει και όχι μέχρι την ενηλικίωση των τέκνων τους, όπως σήμερα ισχύει. Επισημαίνεται εν προκειμένω ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3454/2006, γονείς που απέκτησαν την πολυτεκνική ιδιότητα τη διατηρούν ισοβίως και απολαμβάνουν τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτήν, ενώ όσον αφορά την ιδιότητα τρίτεκνου γονέα ως τέτοιος νοείται, σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4590/19, ο γονέας που έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών παιδιών από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων ή εκτός γάμου γεννηθέντων, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους ή φοιτούν σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και σε αναγνωρισμένα ως ομοταγή εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το τριακοστό (30ό) έτος της ηλικίας τους.

β. Τροποποίηση του π.δ. 44/2016 (Α΄ 68) που αφορά στα προσόντα, προϋποθέσεις, κωλύματα κατάταξης, κατηγορίες υποψηφίων και διαδικασία για την εισαγωγή στη Σχολή Πυροσβεστών και στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο και πρόβλεψη ειδικής κατηγορίας υποψήφιων τέκνων πολύτεκνων και τρίτεκνων οικογενειών, όπως ίσχυε προ της θέσεως σε ισχύ του ως άνω προεδρικού διατάγματος, σύμφωνα και με τα αντίστοιχα ισχύοντα για τις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας, τις Στρατιωτικές Σχολές και τις Δημόσιες Σχολές του Εμπορικού Ναυτικού.

 

Με εκτίμηση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Α.Υ.Π.Σ."

Κυριακή, 10 Ιανουαρίου 2021

Αποζημίωση οφειλόμενων κανονικών αδειών παρελθόντων ετώνΜε επιστολή μας προς την πολιτική και πυροσβεστική ηγεσία ζητάμε την αποζημίωση των οφειλόμενων κανονικών αδειών παρελθόντων ετών που προέκυψαν λόγω των μακρών περιόδων αναστολής χορήγησης αυτών, εξαιτίας της εν εξελίξει διαχείρισης της υγειονομικής κρίσης COVID-19 ή της παρατεταμένης εκλογικής περιόδου των αυτοδιοικητικών και βουλευτικών εκλογών και των ευρωεκλογών του 2019Ακολουθεί το κείμενο της επιστολής: 

"Αξιότιμοι κ. κ. Υπουργοί,

Κατά τα τελευταία χρόνια το ένστολο προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος, ως κατεξοχήν επιχειρησιακής δομής της Πολιτικής Προστασίας της χώρας, πέραν από τη διαχείριση φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών αναγόμενων, μεταξύ άλλων, στην κλιματική αλλαγή, έχει κατ’ επανάληψη κληθεί να συνδράμει και σε αρκετές ακόμα περιστάσεις που το επέτασσε το εθνικό δημόσιο συμφέρον, όπως ενδεικτικά η εν εξελίξει διαχείριση της υγειονομικής κρίσης COVID-19 ή η παρατεταμένη εκλογική περίοδος των αυτοδιοικητικών και βουλευτικών εκλογών και των ευρωεκλογών του 2019.

Οι ως άνω περιγραφόμενες περιπτώσεις ενεργούς εμπλοκής και απασχόλησης του πυροσβεστικού προσωπικού συνοδεύτηκαν από μακρές περιόδους αναστολής χορήγησης κανονικών αδειών. Αυτό σε συνδυασμό με τους προβλεπόμενους περιορισμούς χορήγησης κανονικών αδειών κατά τους καλοκαιρινούς μήνες προς εξυπηρέτηση των αναγκών της αντιπυρικής περιόδου, έχει ως αποτέλεσμα την άνευ υπαιτιότητας του προσωπικού συσσώρευση μεγάλου αριθμού κανονικών αδειών, οι οποίες δεν έχουν χορηγηθεί, τη στιγμή που ήδη έχει ξεκινήσει το νέο έτος.  

Δεδομένης της αδιαμφισβήτητης σημαντικής συνδρομής εκ μέρους των πυροσβεστικών υπαλλήλων στην κάλυψη έκτακτων επιχειρησιακών αναγκών όποτε αυτό απαιτήθηκε, σε βάρος συχνά των προσωπικών και οικογενειακών αναγκών τους, παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε για την αποζημίωση του συνόλου των οφειλόμενων κανονικών αδειών παρελθόντων ετών, που προέκυψαν εκ των ανωτέρω λόγων.

 

Με εκτίμηση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Α.Υ.Π.Σ.

 

Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου 2020

Κίνδυνος απώλειας (;) του ακαδημαϊκού εξαμήνου για τους δευτεροετείς και τριτοετείς Δόκιμους της Σχολής Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας


 Με επιστολή μας προς τον ιεραρχικό Προϊστάμενο και εποπτεύοντα την Πυροσβεστική Ακαδημία, κ. Υπαρχηγό ΠΣ μεταφέρουμε την εύλογη ανησυχία μας για τον κίνδυνο απώλειας του ακαδημαϊκού εξαμήνου για τους δευτεροετείς και τριτοετείς Δόκιμους της Σχολής Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. Ακολουθεί το κείμενο της επιστολής: 

Αξιότιμε κ. Υπαρχηγέ,

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Προπτυχιακών Σπουδών έτους 2020 της Σχολής Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας (ΑΔΑ: ΩΗΕ346ΜΤΛΒ-04Ι), «4. Κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστον δεκατρείς (13) εβδομάδες διδασκαλίας και δυο (2) εβδομάδες για εξετάσεις», ενώ κατά το άρθρο 2 του ιδίου Κανονισμού, «2. Μέρος της εκπαίδευσης μπορεί να πραγματοποιείται σε Κεντρικές ή/και Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΠΣ, σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα καθώς και σε ομόλογες σχολές της ημεδαπής ή της αλλοδαπής».

Περαιτέρω, στην παρ. 1 του άρθρου 146Α του π.δ. 174/1983 («Κανονισμός Πυροσβεστικής Ακαδημίας»), ορίζεται ότι «… Κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους και εφόσον το επιβάλλουν υπηρεσιακές ανάγκες οι Δόκιμοι Αξιωματικοί οποιουδήποτε έτους φοίτησης, δύναται, στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησής τους, να διατίθενται σε Πυροσβεστικές Υπηρεσίες της Αττικής για εκτέλεση μάχιμης υπηρεσίας».

Ως γνωστόν, κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, η φοίτηση στη Σχολή Αξιωματικών ξεκίνησε στις 21/9/2020 και διακόπηκε (ανεστάλη) όσον αφορά στο 2ο και 3ο έτος σπουδών στις 22/10/2020, οπότε και με Απόφαση του κ. Αρχηγού ΠΣ, 65 Δόκιμοι Αξιωματικοί των εν λόγω ετών διατέθηκαν και απασχολούνται (όχι εκπαιδεύονται) στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για σκοπούς είτε ενίσχυσης του Κέντρου Ιχνηλάτησης Κρουσμάτων COVID - 19 ή για αντίστοιχες ανάγκες διαχείρισης της υγειονομικής κρίσης στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», υπηρεσίες οι οποίες δεν θεωρούνται μάχιμες και δεν εκτελούνται σε Κεντρικές ή/και Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΠΣ, σύμφωνα με τον ν. 4662/2020.

Ευρισκόμενοι ήδη στην 5η εβδομάδα αναστολής της εκπαιδευτικής λειτουργίας για τα ως άνω έτη σπουδών, χωρίς να υφίσταται χρονικός ορίζοντας άρσης της μετά και την πρόσφατη νέα Απόφαση κ. Αρχηγού Π.Σ., και δεδομένης της εύλογης ανησυχίας των σπουδαστών και των γονέων τους, παρακαλούμε, ως ιεραρχικός Προϊστάμενος και εποπτεύων την Πυροσβεστική Ακαδημία, να μας γνωρίσετε πώς θα αποτραπεί η απώλεια του τρέχοντος ακαδημαϊκού εξαμήνου.

Με εκτίμηση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Α.Υ.Π.Σ.

Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2020

Η ΕΠΑΥΠΣ εταίρος σε ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα «HORIZON 2020» Τεχνολογιών για Πρώτους Ανταποκριτές


Η Ένωση Πτυχιούχων Αξιωματικών Υπαξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος με ιδιαίτερη περηφάνια ανακοινώνει ότι το διήμερο 21 και 22 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε η έναρξη των εργασιών του ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος με την ονομασία  «Search and Rescue: Emerging technologies for the Early location of Entrapped victims under Collapsed Structures and Advanced Wearables for risk assessment and First Responders Safety in SAR operations» στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020 | HORIZON 2020», για το οποίο επελέγη με εξαιρετική βαθμολογία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως μέλος Κοινοπραξίας 28 εταίρων από 12 ευρωπαϊκές χώρες, στην οποία συμμετέχει, με επικεφαλής το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. 
Γενικά το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» έχει ως στόχο να ενισχύσει την παγκόσμια υπεροχή της ΕΕ στο πεδίο της επιστήμης, προσελκύοντας τα καλύτερα μυαλά και βοηθώντας τους επιστήμονες να συνεργάζονται και να ανταλλάσσουν ιδέες ανά την Ευρώπη. Θα βοηθήσει τα ταλαντούχα άτομα και τις καινοτόμες εταιρείες να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης, δημιουργώντας, στην πορεία, θέσεις εργασίας, συμβάλλοντας σε ένα υψηλότερο βιοτικό επίπεδο και γενικότερα προσφέροντας οφέλη σε όλους.
Για το δικό μας Project S&R οι εμπλεκόμενοι και οι τελικοί χρήστες του έργου που προέρχονται από την ακαδημαϊκή κοινότητα, ερευνητικά κέντρα, εταιρίες εγνωσμένου κύρους της ιδιωτικής οικονομίας, οργανώσεις επαγγελματιών πρώτης απόκρισης και την κοινωνία των πολιτών,  διαθέτουν υψηλή τεχνογνωσία και δυνατότητες καινοτομίας καθοριστικές για την επιτυχία του.  
Στόχος του Project, διάρκειας 36 μηνών, είναι ο σχεδιασμός, η δοκιμή και εφαρμογή, μέσω σειράς πιλοτικών σεναρίων μεγάλης κλίμακας, μιας διαλειτουργικής, αρθρωτής πλατφόρμας ανοιχτής αρχιτεκτονικής για την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας και τεχνολογικής υποδομής από τα έργα COncORDE και IMPRESS FP7 σε πρώτους ανταποκριτές.
Το μοντέλο διακυβέρνησης του θα σχεδιαστεί ώστε να λειτουργεί αποτελεσματικότερα, ενώ η αρχιτεκτονική δομή του θα επιτρέψει την εύκολη ενσωμάτωση λύσεων R&D και COTS επόμενης γενιάς που πιθανώς θα υιοθετηθούν στα μελλοντικά Συστήματα Διαχείρισης Καταστροφών. 
#kickoff #online #meeting #H2020 #SearchandRescue

Κυριακή, 7 Ιουνίου 2020

Η πλάνη μιας ξεπερασμένης «μοναδικότητας» …


Στην προσπάθεια εξεύρεσης λύσης επί επαγγελματικών ζητημάτων που, ως ανεπίλυτα εδώ και χρόνια, ταλανίζουν την επαγγελματική καθημερινότητα όλων μας, κανένας από τους αξιοσέβαστους φορείς εκπροσώπησης των Στελεχών του Π.Σ δεν πρέπει να αισθάνεται είτε ΜΟΝΟΣ, είτε Ο ΜΟΝΟΣ εκφραστής των αναγκών των στελεχών του Πυροσβεστικού Σώματος.
Ως Ένωση, από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας, επενδύουμε στη διεισδυτική ανάγνωση των ζητημάτων, δίχως να εμπορευόμαστε την ελπίδα και με συστηματική παρακολούθηση της εθνικής και Κοινοτικής νομοθεσίας στοχεύουμε στην ανεύρεση και στην ανάδειξη ρυθμίσεων και βέλτιστων πρακτικών, ικανών να προσδώσουν μια νέα δυναμική επίλυσης αυτών.
Αποφεύγουμε τις «επικίνδυνες, ανθυγιεινές και αναποτελεσματικές» επί σειρά ετών προσεγγίσεις, καλλιεργούμε ευέλικτο τρόπο σκέψης και με σύγχρονη επαγγελματική αντίληψη, νοοτροπία και εξωστρέφεια αναζητούμε και επεξεργαζόμαστε καινοτόμες ιδέες και δεδομένα (δίχως να τα υποβάλλουμε σε τεστ πατρότητας), που αν ενταχθούν στις ήδη συντελούμενες προσπάθειες, μπορούν να λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστής ισχύος των ενεργειών των φορέων εκπροσώπησης.
Το πυροσβεστικό προσωπικό είναι ένα υψηλού επιπέδου προσωπικό, από άποψη τόσο επαγγελματικής κατάρτισης, όσο και παιδείας και ευρύτερης αντίληψης περί προσώπων και πραγμάτων. Το αντικείμενο της καθημερινής του επαγγελματικής δραστηριότητας απαιτεί πάθος, αφοσίωση και αρκετή ενέργεια. Στη ζωή του Πυροσβέστη δεν υπάρχει πλέον χώρος για θολές κουβέντες, εργατοπατέρες, διχαστικό, υβριστικό και εσωστρεφή λόγο. Ζητά αξιοπρέπεια, αναγνώριση της προσφοράς και κατάλληλες συνθήκες για δημιουργία.
Σε αυτήν την κατεύθυνση κινούμαστε από την πρώτη στιγμή. Σεβασμός, αξιοπρέπεια, προσήλωση στο στόχο και διάλογος αποτελούν πυξίδα και οδηγό, όχι μόνο γιατί αυτό μας εκφράζει ατομικά, αλλά εκφράζει το σύνολο του Πυροσβεστικού προσωπικού. Ευελπιστούμε πως στην κατεύθυνση αυτή θα συμπορευτούμε όλοι μαζί για ένα καλύτερο αύριο, το αύριο που αξίζει στον Έλληνα Πυροσβέστη.
Με σεβασμό και αίσθημα ευθύνης έναντι όλων των συναδέλφων, διατηρούμε ανοικτό δίαυλο επικοινωνίας με τους καλοπροαίρετους και κακοπροαίρετους κριτές μας, πιστεύοντας ισχυρά στο αρχαίο ελληνικό ρητό «Ισχύς εν τη ενώσει», καλό όμως θα είναι να μην ξεχνάμε όλοι και το εξίσου γνωστό Δελφικό «Γνῶθι σαυτόν καὶ Μηδὲν ἄγαν».
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠΑΥΠΣ

Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2020

Χορήγηση τιμητικής άδειας στους Δόκιμους Ανθυποπυραγούς της ΠΥΡ.Α. που απασχολήθηκαν κατά τη διαχείριση της υγειονομικής κρίσης COVID-19


Με επιστολή μας προς τον κ. Υπαρχηγό ζητάμε τη χορήγηση τιμητικής άδειας στους Δόκιμους Ανθυποπυραγούς της ΠΥΡ.Α. που απασχολήθηκαν κατά τη διαχείριση της υγειονομικής κρίσης COVID-19. Ακολουθεί το κείμενο της επιστολής: 
     "Αξιότιμε κ. Υπαρχηγέ 
Το Πυροσβεστικό Σώμα, ως κατεξοχήν επιχειρησιακή δομή της Πολιτικής Προστασίας της χώρας, συμμετείχε κατά τους τελευταίους μήνες στη διαχείριση της πάνδημης υγειονομικής κρίσης COVID-19.  
 Από το συνολικά εμπλεκόμενο ανθρώπινο δυναμικό του ΠΣ, ιδιαίτερης αναφοράς χρήζει, εν προκειμένω, η αξιοποίηση των Δόκιμων Ανθυποπυραγών του 2ου, 3ου και 4ου έτους, οι οποίοι κλήθηκαν και συνεχίζουν αδιαλείπτως από 11 Μαρτίου 2020 να παρέχουν σημαντική συνδρομή στην κάλυψη έκτακτων επιχειρησιακών αναγκών στο Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων ΠΣ, στο Αεροδρόμιο Αθηνών «Ελευθ. Βενιζέλος», ως κατεξοχήν πύλης εισόδου στη χώρα, και στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, μη λαμβάνοντας την προβλεπόμενη (στο άρθρο 145 του πδ 174/1983) για τους σπουδαστές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας άδεια των εορτών του Πάσχα και παρά το γεγονός ότι η τελευταία, όπως και όλα τα ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας, παρέμεινε κλειστή για το χρονικό διάστημα από 10-3-2020 έως και 31-5-2020. 
   Κατόπιν των ανωτέρω και ως ηθική αναγνώριση της παρασχεθείσας συνεισφοράς τους στη διαχείριση της υγειονομικής κρίσης, παρακαλούμε αφενός για τη χορήγηση επταήμερης τιμητικής άδειας σε όλους τους ως άνω εμπλεκόμενους Δόκιμους Ανθυποπυραγούς και αφετέρου για την εγγραφή των οφειλόμενων, εκ της εν λόγω απασχόλησης, ημερήσιων αναπαύσεων στους προερχόμενους εκ του Σώματος Δόκιμους, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. 
                                                                                           Με εκτίμηση
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Α.Υ.Π.Σ."

Συνάντηση εργασίας της ΕΠΑΥΠΣ με τον Δήμαρχο Αθηναίων κ. Κώστα ΜπακογιάννηΣυνάντηση με το Δήμαρχο Αθηναίων κ. Κώστα Μπακογιάννη είχε την Τρίτη 2 Ιουνίου 2020 ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Ταμίας της Ένωσης μας, Αντώνιος Κούκουζας, Αναστάσιος Καναβός και Ιάσων Αλιφέρης, αντίστοιχα, στο πλαίσιο ανάπτυξης ευρύτερων συνεργασιών σε διμερές επίπεδο. Μεταξύ άλλων, παρουσιάστηκε στον κ. Δήμαρχο η εγγράφως κατατεθειμένη πρότασή μας προς την πολιτική και πυροσβεστική ηγεσία περί της μετεγκατάστασης του Πυροσβεστικού Μουσείου στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, προκειμένου αυτό, εντασσόμενο στο υλοποιούμενο σχέδιο πολεοδομικών παρεμβάσεων ανάπλασης της πρωτεύουσας, να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τους επισκέπτες της και να προβάλλει την πορεία στο χρόνο ενός ιστορικού Οργανισμού της Πολιτικής Προστασίας της χώρας.
Από τη συνάντηση διαπιστώθηκε η αμοιβαία διάθεση ανάπτυξης διαύλων περαιτέρω συνεργασίας, τονίστηκε δε από τους εκπροσώπους μας ότι η Ένωση θα σταθεί αρωγός και συνοδοιπόρος σε κάθε μεταρρυθμιστική πρωτοβουλία και δράση του Μητροπολιτικού Δήμου των Αθηνών με γνώμονα αφενός την υλοποίηση του ιστορικής σημασίας σχεδίου ενοποίησης και ανάδειξης των αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της πρωτεύουσας και αφετέρου την ανάδειξη του διαχρονικά καίριου ρόλου που το Πυροσβεστικό Σώμα επί 90 χρόνια επιτελεί επ’ ωφελεία της ελληνικής κοινωνίας.