Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου 2020

Οι δυναμικές προοπτικές ενός μεγαλόπνοου Σχεδίου Νόμου για την Πολιτική Προστασία και το Πυροσβεστικό Σώμα


Από τη μελέτη του υπό δημόσια διαβούλευση Σχεδίου Νόμου για την αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος και την Πολιτική Προστασία, διαπιστώνεται ότι μια σειρά πάγιων αιτημάτων της Ένωσής μας, καταρχήν, υλοποιούνται. Ειδικότερα:  

• Θεσπίζεται βαθμολόγιο για το χαμηλόβαθμο προσωπικό, το οποίο αποκτά πλέον, κατόπιν φοίτησης στις οικείες Σχολές, τη δυνατότητα βαθμολογικής και μισθολογικής εξέλιξης, αποκαθιστώντας την υφιστάμενη ανισότητα με τους λοιπούς ένστολους. Το εν λόγω βαθμολόγιο που περιλαμβάνει και το βαθμό του Υπαρχιπυροσβέστη, τη θεσμική επαναφορά του οποίου ζητάμε από τον Οκτώβριο του 2017, αφορά τόσο στους νέους, προερχόμενους εκ πανελληνίων εξετάσεων, πυροσβεστικούς υπαλλήλους όσο και στους παλαιότερους που παρέμεναν για χρόνια εγκλωβισμένοι σε χαμηλή «βαθμολογική οροφή» με δυσμενείς μισθολογικές συνέπειες για τους ίδιους και τις οικογένειες τους.

• Η δια βίου εκπαίδευση των πυροσβεστικών υπαλλήλων καθίσταται προτεραιότητα και επιδίωξη μέσω της σύστασης οικείων Σχολών σε κάθε βαθμίδα εξέλιξης. Η Πυροσβεστική Ακαδημία, υπό την «ομπρέλα» της Εθνικής Σχολής Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων ως ΝΠΔΔ, αναβαθμίζεται ως φορέας πιστοποιημένης εκπαίδευσης και γνώσης για όλο το πυροσβεστικό προσωπικό, μέσω της πρόβλεψης προαπαιτούμενων για την προαγωγή σε επόμενους βαθμούς Σχολών (Σχολή Αρχιπυροσβεστών, Σχολή Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης, Σχολή Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών – Στελεχών για προαγωγή σε βαθμούς ανώτερων και ανώτατων Αξιωματικών).

• Η Σχολή Πυροσβεστών ανωτατοποιείται εν τοις πράγμασι αποκτώντας ακαδημαϊκή υπόσταση, ενώ επιβραβεύεται η αριστεία μέσω της καθ’ υπέρβαση εισαγωγής των 3 πρώτων της Σχολής Πυροσβεστών στη Σχολή Αξιωματικών, ζήτημα που επίσης αποτελούσε αίτημά μας από το Μάρτιο του 2018.

• Ρυθμίζονται ειδικά ζητήματα πυροσβεστικού προσωπικού ειδικοτήτων που θα επιτρέψουν την ενεργοποίηση και λειτουργική αξιοποίηση Αξιωματικών και Υπαξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων μέσω μετάταξης ή κατάταξης, επίσης αίτημα της Ένωσης μας που θα ικανοποιηθεί πλήρως με τη συμπερίληψη ορισμένων ακόμα αναγκαίων ειδικοτήτων που θα αναφερθούν στις προτάσεις μας επί της διαβούλευσης.

• Καθιερώνεται ένα σφαιρικό σύστημα αξιολόγησης του προσωπικού μέσω ενσωμάτωσης μετρήσιμων δεικτών απόδοσης, από την εφαρμογή του οποίου ευελπιστούμε ότι θα απαλειφθούν στρεβλώσεις του παρελθόντος όσον αφορά στη διαδικασία κρίσεων και προαγωγών και η αξιοσύνη θα επιβραβεύεται επ’ ωφελεία του πυροσβεστικού οργανισμού και του δημοσίου συμφέροντος.

• Η σύσταση του Ε.Σ.ΚΕ.ΔΙ.Κ. (που προήλθε μεν από την ενοποίηση 3 διαφορετικών Κέντρων Επιχειρήσεων, θα πρέπει ωστόσο να υπάγεται στον Αρχηγό ΠΣ και να εποπτεύεται από το Γ.Γ.Π.Π.) αποτελεί μια πολλά υποσχόμενη δομή στο επίπεδο διαχείρισης της πληροφορίας και άμεσης ανταπόκρισης, που διατηρεί το Πυροσβεστικό Σώμα στο κέντρο των επιχειρησιακών λειτουργιών της Πολιτικής Προστασίας της χώρας.

• Ο επίσης νέος Κανονισμός Μεταθέσεων που θεσπίζεται κρίνεται στη σωστή κατεύθυνση (με ορισμένες αναγκαίες βελτιώσεις), καθώς, εφόσον εφαρμοστεί με ακεραιότητα και δίχως αστερίσκους, θεραπεύει παθογένειες στο ισοζύγιο ατομικού/οικογενειακού και δημοσίου/υπηρεσιακού συμφέροντος, πριμοδοτώντας ανάλογα τις όποιες υπηρεσιακές μεταβολές. 

• Αξιοσημείωτη θεωρείται και η αξιοποίηση σύγχρονων δυνατοτήτων ΤΠΕ π.χ. στην κατάθεση δικαιολογητικών πρόσληψης μέσω πανελληνίων εξετάσεων, στη σύνταξη ηλεκτρονικών ατομικών βιβλιαρίων υπηρεσιακών μεταβολών, στην ηλεκτρονική διαδικασία αξιολόγησης του προσωπικού και στην ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων απόσπασης/μετάθεσης.

Ως Ένωση Πτυχιούχων Π.Σ. χαιρετίζουμε τη σύσταση του Κέντρου Μελετών Διαχείρισης Κρίσεων, μέσω του οποίου ενισχύεται το επιστημονικό προφίλ του πυροσβεστικού επαγγέλματος και προωθείται η έρευνα, η διδασκαλία και ενημέρωση σε ζητήματα Πολιτικής Προστασίας και διαχείρισης κρίσεων.

Περαιτέρω ιδιαίτερης σημασίας κρίνεται η σύσταση επιτελικής δομής ΕΣΠΑ Πολιτικής Προστασίας και Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Γ.Γ.Π.Π., ενώ η άμεση λειτουργία της συστηνόμενης Ακαδημίας Πολιτικής Προστασίας, στη θέση της ΕΣΠΟΠ, που παρά τις συνεχείς οχλήσεις μας στην πολιτική και πυροσβεστική ηγεσία ουδέποτε ενεργοποιήθηκε, θα συμβάλει στην εκπαίδευση του συνόλου των εμπλεκόμενων με την Πολιτική Προστασία φορέων, πρόσωπων έως και των πολιτών, ως ανάγκη για την απόκτηση κοινής συνείδησης, που θα λειτουργήσει ως πολλαπλασιαστής ισχύος σε περίπτωσης ανάγκης διαχείρισης των συνεπειών της κλιματικής κρίσης, που δυστυχώς βιώνουμε σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Στο πλαίσιο της εν εξελίξει διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης, η Ένωση Πτυχιούχων Π.Σ. θα επανέλθει με συγκεκριμένες προτάσεις επί ρυθμίσεων που χρήζουν βελτίωσης.

 

Το Δ.Σ. της Ε.Π.Α.Υ.Π.Σ.

Πέμπτη, 7 Νοεμβρίου 2019

Άσκηση ιδιωτικού έργου επ' αμοιβή

 Επιστολή της Ένωσης Πτυχιούχων Π.Σ. προς τον κ. Αρχηγό Π.Σ. μέσω της οποίας ζητάμε την άμεση εξέταση των νόμιμων αιτημάτων εκατοντάδων συναδέλφων για άσκηση ιδιωτικού έργου επ' αμοιβή ώστε να πάψει η εν λόγω διάταξη να αποτελεί ουσιαστικά κενό γράμμα. Ακολουθεί το κείμενο της επιστολής:
" Αξιότιμε κ. Αρχηγέ,
Με το άρθρο 1 του π.δ. 32/2019 (Α΄ 58) προβλέφθηκε για τους πυροσβεστικούς υπαλλήλους η «κατ’ εξαίρεση, μετά από άδεια του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, κατόπιν σύμφωνης αιτιολογημένης γνώμης του οικείου Συμβουλίου Κρίσεων, δυνατότητα άσκησης ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή, εφόσον αυτά συμβιβάζονται με τα καθήκοντα της θέσης του και δεν παραβλάπτουν την ομαλή εκτέλεση της υπηρεσίας τους».
Αν και από τη θέσπιση της εν λόγω διάταξης έχουν παρέλθει περί τους 7 μήνες και παρά την πληθώρα σχετικών αιτημάτων που έχουν διατυπωθεί από συναδέλφους πανελλαδικά και ενδεχομένως να ανέρχονται σε εκατοντάδες, η Διοίκηση παραλείπει να απαντήσει επ’ αυτών, στερώντας τους ενός νόμιμου δικαιώματός τους, εν μέσω πραγματικών σε πολλές περιπτώσεις βιοποριστικών ζητημάτων.
Κατόπιν τούτων, αναμένουμε όπως τα εν λόγω νόμιμα αιτήματα εξεταστούν άμεσα, ώστε η διάταξη να πάψει να αποτελεί ουσιαστικά κενό γράμμα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Α.Υ.Π.Σ."


Σ.Ε.Υ.Σ.Ε.Ε.Δ. 2019 (ΠΑΤΡΑ)

Το Σχολείο Εκπαίδευσης Υγρού Στοιχείου "Επιβίωση-Έρευνα-Διάσωση", που συνδιοργανώθηκε από την Ένωση Πτυχιούχων ΠΣ κατά το διήμερο 26-27/10/2019 στην Πάτρα, μέσα από την κάμερα του IONIAN TV. Στο video φιλοξενούνται, μεταξύ άλλων, και δηλώσεις του Αντιπροέδρου της ΕΠΑΥΠΣ, Τ. Καναβού.

Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2019

Το video της Ένωσης Πτυχιούχων Π.Σ. για τον ένα χρόνο από τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι


Με σεβασμό στη μνήμη των αδικοχαμένων συνανθρώπων μας και σε όσους οι πληγές τους δεν έχουν επουλωθεί, η καταστροφική πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου 2018 στο Μάτι μέσα από τη σκέψη του Πυροσβέστη.

Δευτέρα, 22 Ιουλίου 2019

Τα πορίσματα της έρευνας της ΕΠΑΥΠΣ για τη θερμική ένταση της δασικής πυρκαγιάς της 23ης Ιουλίου 2018 στο Νταού Πεντέλης

Η Ένωση Πτυχιούχων ΠΣ, με αφορμή την τραγική επέτειο της φονικής πυρκαγιάς στο Νταού Πεντέλης, δημοσιεύει την έρευνα του Επιπυραγού Ν. Ηλιόπουλου, Δρ. Πυρομετεωρολογίας, Δασικών Πυρκαγιών και Κλιματικής Αλλαγής, μέλους ΔΣ της ΕΠΑΥΠΣ, με θέμα " Η θερμική ένταση της δασικής πυρκαγιάς της 23ης Ιουλίου 2018 στο Νταού Πεντέλης", από την οποία προκύπτουν μεταξύ άλλων: 
  •  Η πυρκαγιά της 23-7-2018, 15 λεπτά μετά την έναρξή της έγινε δύσκολα αντιμετωπίσιμη καθώς εμφάνισε θερμική ένταση μεγαλύτερη από 3500 kW/m, μεγάλο μήκος φλόγας και ταχύτητα εξάπλωσης, καθώς και κηλίδωση, μεταφορά και άναμμα κόμης, χαρακτηριστικά που δυσκολεύουν αρκετά την αντιμετώπισή της
  • Ο συνδυασμός θυελλωδών ανέμων και χαμηλής υγρασίας νεκρών καυσίμων είναι σημαντικός στη δημιουργία μεγάλων δασικών πυρκαγιών με ακραία συμπεριφορά από αυτές που ξεσπούν, όπως η περίπτωση της δασικής πυρκαγιάς στο Νταού Πεντέλης
  • Η ανάγκη αλλαγής της εθνικής στρατηγικής στην πρόληψη δασικών πυρκαγιών και στη διαχείριση της καύσιμης ύλης από τη στιγμή που δεν είναι δυνατό να διαφοροποιηθούν οι καιρικές συνθήκες
  • Η ανάγκη αξιοποίησης ειδικών επιστημόνων με γνώση στη μοντελοποίηση της συμπεριφοράς δασικών πυρκαγιών και της πρόγνωσης μετεωρολογικών παραγόντων που τις επηρεάζουν, ως εργαλείο λήψης άμεσων αποφάσεων σε επιχειρησιακό επίπεδο  

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της έρευνας:  

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Πτυχιούχων Π.Σ.


     Σας γνωρίζουμε ότι το ανανεωμένο, σε πρόσωπα, όραμα και ιδέες, Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Πτυχιούχων ΠΣ, όπως προέκυψε από τις εκλογές της 13-7-2019, που διενεργήθηκαν ταυτόχρονα τόσο με αυτοπρόσωπη παρουσία όσο και με ηλεκτρονική ψηφοφορία δια της πιστοποιημένης ψηφιακής πλατφόρμας ΖΕΥΣ, έχει την ακόλουθη σύνθεση:
• Πρόεδρος: Αντώνης Κούκουζας, Πυραγός,
• Αντιπρόεδρος: Τάσος Καναβός, Επιπυραγός,
• Γεν. Γραμματέας: Παναγιώτης Πετρόπουλος, Υποπυραγός
• Ταμίας: Ιάσων Αλιφέρης, Ανθυποπυραγός
Μέλη: Νίκος Ηλιόπουλος, Επιπυραγός
Θεμιστοκλής Καραφασούλης, Υποπυραγός
Παναγιώτης Πιστοφίδης, Υποπυραγός
       Δεδομένου ότι οι εποχές για τα δικαιώματα των συναδέλφων και το εν γένει μέλλον του
Σώματος προοιωνίζονται δύσκολα και απαιτούν σοβαρή και συντεταγμένη προσπάθεια, με
προβολή τεκμηριωμένων θέσεων και όχι στείρας συνθηματολογίας, σας καλούμε σε συμπόρευση
και διαρκή επαγρύπνηση με απώτερη επιδίωξη την πραγματική αναβάθμιση και ποιοτική
μετεξέλιξη και εξύψωση του πυροσβεστικού επαγγέλματος.