Πέμπτη, 1 Δεκεμβρίου 2016

Αναγνώριση ως συντάξιμου χρόνου του χρόνου στρατιωτικής θητείας και του χρόνου σπουδών σε ΑΕΙ

ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΩΣ ΣΥΝΤΑΞΙΜΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Σε 30 μέρες ξεκινάει η πλήρης εφαρμογή του ν. 4387/2016 (Α΄ 85), όπου ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με το Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας καθώς και τη μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος. Από την ψήφιση του ανωτέρου νόμου προκύπτουν, μεταξύ άλλων, ως θέματα προς διευκρίνιση το αν είναι απαραίτητο να αναγνωριστούν ο χρόνος στρατιωτικής θητείας και ο χρόνος απόκτησης πτυχίου σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής καθώς και ποιός είναι ο τρόπος υπολογισμού τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον εν λόγω νόμο. 
Τα εν λόγω θέματα -που κατά την εκτίμηση μας είναι καθοριστικής σημασίας για το συνταξιοδοτικό των πυροσβεστικών υπαλλήλων- έχουν θιγεί από την Ε.Π.Α.Υ.Π.Σ με έγγραφο υπόμνημα στον αρμόδιο Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Α. Πετρόπουλο και είμαστε σε αναμονή έκδοσης των σχετικών διευκρινιστικών εγκυκλίων για την ορθή εφαρμογή του ν. 4387/2016, οι οποίες θα ρυθμίζουν και τα προαναφερθέντα ζητήματα. 

Η διατυπωμένη άποψη μας όσον αφορά τον τρόπο υπολογισμού είναι ότι αφού και στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις αναγνωρίζεται ως πραγματικός χρόνος, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 15 του ν.4387/2016, θα γίνει με αυτόν που ίσχυε μέχρι την έναρξη εφαρμογής του ν.4387/2016, δηλαδή καταβολή εισφοράς εξαγοράς από μέρους του ενδιαφερομένου, με ασφάλιστρο 6,67%, που υπολογίζεται επί των συντάξιμων αποδοχών του, και όχι με το 20% που αναφέρεται στη δημόσια συζήτηση και για άλλες περιπτώσεις εξαγοράς συντάξιμων χρόνων. 
Δεδομένου, ωστόσο, ότι καθυστερεί η έκδοση των διευκρινιστικών εγκυκλίων από το αρμόδιο Υπουργείο, προτείνουμε σε όλους  τους συναδέλφους μας:

1. Να προχωρήσουν άμεσα και πριν την 31-12-2016 στην διαδικασία αναγνώρισης του χρόνου στρατιωτικής θητείας ως συντάξιμου χρόνου, δεδομένου ότι χρόνος  αυτός στα Σώματα Ασφαλείας, αναγνωρίζεται υποχρεωτικά, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4, 17 και 20 του ν. 2084/1992, διότι αποτελεί πραγματική υπηρεσία  στο Δημόσιο και λαμβάνεται υπόψη ως πραγματικός χρόνος για τη λήψη χρονοεπιδομάτων και μισθολογικών προαγωγών, βάσει των διατάξεων του άρθρου 37 του ν. 3016/2002. (Ενέργεια ανελαστική)

2. Να προχωρήσουν άμεσα και πριν την 31-12-2016 στην έναρξη της διαδικασίας αναγνώρισης του χρόνου σπουδών μέσω κατάθεσης σχετικής αίτησης και να λάβουν την τελική τους απόφαση όταν εκδοθεί η πράξη αναγνώρισης η οποία σύμφωνα με τη συνήθη διαδικασία εκδίδεται μετά την παρέλευση 18 με 24 μηνών από την υποβολή του αιτήματος. Με αυτό πετυχαίνουν την κατοχύρωση της εισφοράς με ασφάλιστρο 6,67%  και όχι με 20%, αν τελικώς αποφασιστεί αυτό. (Ενέργεια υπό αίρεση)

Για τις εν λόγω διαδικασίες επισυνάπτονται κατωτέρω τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία θα πρέπει να κατατεθούν στην Υπηρεσία του κάθε ενδιαφερόμενου πριν την 31-12-2016 ή αυτοπροσώπως στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους / Γενική Διεύθυνση Συντάξεων (Κάνιγγος 29, ΑΘΗΝΑ) (μέσος όρος αναμονής 2-3 ώρες).

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΩΣ ΣΥΝΤΑΞΙΜΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ

Για την αναγνώριση ως συντάξιμου χρόνου της στρατιωτικής θητείας απαιτούνται τα ακόλουθα:
 • Αίτηση (Δ.Υ. αναφορά) του ενδιαφερόμενου
 • Απόσπασμα Φύλλου Μητρώου αναλυτικό
 • Πιστοποιητικό Στρατολογικής κατάστασης (τύπου Α΄) ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τούτου από το ευρισκόμενο στον υπηρεσιακό φάκελο του υπαλλήλου.
 • Βεβαίωση αποδοχών από τη Διαχείριση Χρηματικού Π.Σ.
 • Υπεύθυνη Δήλωση από τον ενδιαφερόμενο στην οποία να δηλώνει:
(α) αν επιθυμεί την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών εφάπαξ ή σε δόσεις. Επισημαίνεται ότι στην ως άνω δήλωση θα πρέπει να αναγράφεται ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου και η Δ.Ο.Υ του ενδιαφερόμενου.
(β) εφόσον έχει καταταγεί στο Π.Σ. μετά την 1-1-1993, αν ήταν ασφαλισμένος σε άλλο φορέα πριν την 31-12-1992. Σε περίπτωση που ήταν ασφαλισμένος πριν την προαναφερόμενη ημερομηνία, να αποσταλεί σχετική βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα ή οι καρτέλες ενσήμων θεωρημένες από τον φορέα αυτόν.

Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΩΣ ΣΥΝΤΑΞΙΜΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΩΝ ΕΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Για την αναγνώριση ως συντάξιμου χρόνου των ετών σπουδών απαιτούνται τα ακόλουθα:
 • Αίτηση (Δ.Υ. αναφορά) του ενδιαφερόμενου
 • Απόσπασμα Φύλλου Μητρώου αναλυτικό
 • Πιστοποιητικό Στρατολογικής κατάστασης (τύπου Α΄) ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τούτου από το ευρισκόμενο στον υπηρεσιακό φάκελο του υπαλλήλου.
 • Βεβαίωση αποδοχών από τη Διαχείριση Χρηματικού Π.Σ.
 • Αντίγραφο πτυχίου στο οποίο να αναγράφονται τα έτη σπουδών ή κατάσταση βαθμολογίας ή άλλη βεβαίωση που να αναγράφει τα έτη σπουδών.
 • Υπεύθυνη Δήλωση από τον ενδιαφερόμενο στην οποία να δηλώνει:
(α) αν επιθυμεί την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών εφάπαξ ή σε δόσεις. Επισημαίνεται ότι στην ως άνω δήλωση θα πρέπει να αναγράφεται ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου και η Δ.Ο.Υ του ενδιαφερόμενου.
(β) ότι ο υπό αναγνώριση χρόνος δε συμπίπτει με άλλο συντάξιμο χρόνο που έχει ήδη χρησιμοποιηθεί για συνταξιοδοτικούς σκοπούς, ούτε έχει γίνει ανάληψη εισφορών ούτε έχει χορηγηθεί από τον ασφαλιστικό οργανισμό εφάπαξ παροχή.
(γ) αν είναι νέος ή παλαιός ασφαλισμένος (για όσους έχουν προσληφθεί μετά την 1-1-1993). Σε περίπτωση καταταγέντα στο Π.Σ. μετά την 1-1-1993, αν δηλώνει ότι ήταν ασφαλισμένος σε άλλο φορέα πριν την 31-12-1992, να υποβληθούν και καρτέλες ενσήμων Ι.Κ.Α. θεωρημένες από τον φορέα αυτόν, που να το αποδεικνύουν, καθώς και βεβαίωση εργοδότη ή πιστοποιητικό Ι.Κ.Α. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου