Τετάρτη, 2 Αυγούστου 2017

Χρόνος απασχόλησης και αποδοχές Δοκίμων Ανθυποπυραγών προερχόμενων εκ του Πυροσβεστικού Σώματος

Κατόπιν πρωτοβουλιών της Ένωσής μας με επιμονή και επιστημονικά τεκμηριωμένες θέσεις, επήλθε η αποκατάσταση της τρωθείσας νομιμότητας και της συντελεσθείσας αδικίας αναφορικά με το χρόνο απασχόλησης και τις αποδοχές των προερχόμενων εκ του Σώματος Δοκίμων Ανθυποπυραγών, μέσω της έκδοσης σχετικής Διαταγής ΑΠΣ(Η ΝΕΑ ΔΙΑΤΑΓΗ), δια της οποίας δύναται πλέον οι προαναφερθέντες πυροσβεστικοί υπάλληλοι να εργάζονται πέραν των πέντε (5) ημερών ανά εβδομάδα καθώς και κατά τη Γ΄ Φυλακή (νυχτερινή απασχόληση).

Εξ αρχής η Ένωσή μας είχε υποστηρίξει με μεθοδικότητα στα αρμόδια όργανα της Διοίκησης ότι, όπως προκύπτει από τη γραμματική ερμηνεία της ειδικής διάταξης της παρ. 6γ του άρθρου 126 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74), οι προερχόμενοι εκ του Σώματος Δόκιμοι Ανθυποπυραγοί (Γ΄ και Δ΄ Έτους) που εκτελούν κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου πλήρη πυροσβεστικά καθήκοντα, οριζόμενοι ως Αξιωματικοί Υπηρεσίας στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες της Αττικής και όχι απλά πρακτική άσκηση ως παρατηρητές ή ασκώντας δευτερεύοντα καθήκοντα, θα πρέπει εξ αυτού του λόγου να συνεχίσουν να λαμβάνουν το σύνολο των αποδοχών που αντιστοιχεί στον κατεχόμενο από αυτούς βαθμό (Πυροσβέστη ή Αρχιπυροσβέστη) και στο παρεχόμενο έργο.

Ύστερα από τη θετική αυτή εξέλιξη, η Ένωση Πτυχιούχων Αξιωματικών και Υπαξιωματικών Π.Σ. θα συνεχίσει τον αγώνα της ώστε, στο πλαίσιο της συνταγματικά κατοχυρωμένης αρχής της ισότητας, να υπάρξει σχετική ρύθμιση για την ισότιμη μεταχείριση και των λοιπών Δοκίμων της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου