Τρίτη, 6 Ιουλίου 2021

Μετάταξη πυροσβεστικού προσωπικού Γενικών Καθηκόντων στις κατηγορίες Ειδικών Καθηκόντων


Με επιστολή μας προς τους κ.κ. Υπουργό και Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη και τον κ. Αρχηγό ΠΣ, ζητάμε να ενημερωθούμε περί του πότε πρόκειται να εκδοθεί η σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη των υφιστάμενων κενών οργανικών θέσεων Ειδικών Καθηκόντων (Πληροφορικής, Πλοηγών, Διοικητικών, Τεχνικών κλπ) μέσω μετάταξης πυροσβεστικού προσωπικού Γενικών Καθηκόντων, η οποία προβλέπεται στο πρόσφατα εκδοθέν π.δ. 38/2021.   

Ακολουθεί το κείμενο της επιστολής: 

"Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί,

            Την 14η Ιουνίου 2021 δημοσιεύτηκε το π.δ. 38/2021 (Α΄ 97) που αφορά στον Κανονισμό κατάταξης ιδιωτών και μετάταξης πυροσβεστικού προσωπικού Γενικών Καθηκόντων ως πυροσβεστικό προσωπικό Ειδικών Καθηκόντων. Το εν λόγω προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του ν. 4662/2020 (Α΄ 27) έγινε δεκτό με μεγάλη ικανοποίηση από πλήθος συναδέλφων πυροσβεστικών υπαλλήλων, καθότι, κόντρα στο εμπόριο ελπίδας του παρελθόντος, απέδειξε την πρόθεση της νυν Κυβέρνησης να αποκαταστήσει μια ανισορροπία ετών, δεδομένου ότι ο θεσμός του ένστολου προσωπικού Ειδικών Καθηκόντων αξιοποιείται επιτυχώς από την Ελληνική Αστυνομία και από το Λιμενικό Σώμα ήδη περί τα είκοσι και δέκα χρόνια, αντίστοιχα.

            Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στο Πυροσβεστικό Σώμα υπηρετούν τη δεδομένη στιγμή κατά προσέγγιση πάνω από 180 Οικονομολόγοι, πάνω από 70 Πληροφορικοί, περί τους 50 Μηχανικούς διαφόρων ειδικοτήτων (Πολιτικοί Μηχανικοί, Μηχανολόγοι Μηχανικοί, Χημικοί Μηχανικοί κλπ), περί τους 20 Νομικούς και 40 Πλοηγούς (Κυβερνήτες και Μηχανικούς), 5 Μετεωρολόγοι και πάνω από 160 Ηλεκτρολόγοι και Μηχανολόγοι, διαφόρων βαθμών που όλοι τους απασχολούνται μεν ως πυροσβεστικό προσωπικό Γενικών Καθηκόντων, ωστόσο σε αντικείμενα συναφή με την ειδικότητά τους ασκώντας παράλληλα και γενικά πυροσβεστικά καθήκοντα.  

Το εν λόγω προσωπικό είτε προσελήφθη στο Πυροσβεστικό Σώμα με προσόν κατάταξης τις εν λόγω ειδικότητες βάσει των π.δ. 365/1990 (Α΄ 144) και π.δ. 127/2016 (Α΄ 226) για τους Αξιωματικούς καθώς και των π.δ. 170/1996 (Α΄ 131), π.δ. 167/2003 (Α΄ 138), π.δ. 19/2006 (Α΄ 16) και ν. 4029/2011 για τους Πυροσβέστες (Κατηγορίες Α΄, Β΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄, κατά περίπτωση) είτε απέκτησε συναφές δίπλωμα ή πτυχίο πριν ή μετά την κατάταξή του στο Σώμα.  

Αξίζει να επισημανθεί εν προκειμένω ότι, όσον αφορά στο πυροσβεστικό προσωπικό που προσελήφθη με προσόν κατάταξης το προβλεπόμενο δίπλωμα ή πτυχίο, αυτό αναγνωρίστηκε μισθολογικά εξαρχής, οι δε Αξιωματικοί φοίτησαν στην Πυροσβεστική Ακαδημία περί τα τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα καθότι η Υπηρεσία τους αναγνώρισε τον χρόνο προηγούμενων σπουδών, ενώ, σύμφωνα και με το πρόσφατο ν. 4662/2020, στους τελευταίους δίνεται η κατ’ εξαίρεση δυνατότητα να υπηρετούν στις Κεντρικές Υπηρεσίες και στις έδρες των Περιφερειακών Πυροσβεστικών Διοικήσεων πέντε (5) έτη με δυνατότητα επέκτασης για επιπλέον πέντε (5) έτη, εφόσον το επιθυμούν, προκειμένου να αξιοποιούνται σε αντικείμενα συναφή με το εκπαιδευτικό υπόβαθρο βάσει του οποίου προσελήφθησαν στο Π.Σ.

Είναι αδιαμφισβήτητο ότι το παραπάνω πυροσβεστικό προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων και βαθμίδων αποτελεί σε υποστηρικτικό επίπεδο την ενυπάρχουσα προστιθέμενη αξία του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς υπηρετώντας στη συντριπτική πλειοψηφία σε νευραλγικά πόστα (οικονομικών, τεχνικών ή νομικών υπηρεσιών, κέντρων επιχειρήσεων κλπ) σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο συνιστά και στηρίζει τον υφιστάμενο μηχανισμό διαχείρισης κρίσεων, κάθε πυροσβεστικής επιχείρησης ή επιχείρησης πολιτικής προστασίας της χώρας. Η χορήγηση της προβλεπόμενης στο π.δ. 38/2021 δυνατότητας μετάταξης του εν λόγω προσωπικού σε πυροσβεστικό προσωπικό Ειδικών Καθηκόντων, πέραν του ότι θα πραγματοποιηθεί δίχως το παραμικρό δημοσιονομικό κόστος, συνιστά conditio sine qua non για την εξακολούθηση της αποτελεσματικής λειτουργίας του μηχανισμού διαχείρισης κρίσεων και αντιμετώπισης κινδύνων της χώρας, καθώς, μέσω της αποκλειστικής απασχόλησης στο αντικείμενο της εκάστοτε ειδικότητας, θα ενισχυθεί αφενός η επάρκεια και αξιοπιστία του οργανισμού μας και αφετέρου θα υπάρχει η δυνατότητα αυτοί να μεταλαμπαδεύσουν την εμπειρία και γνώση και σε μελλοντικούς νέους συναδέλφους που πρόκειται να προσληφθούν εξ ιδιωτών.

            Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένου ότι οι αυξημένες απαιτήσεις της Πολιτικής Προστασίας και του Πυροσβεστικού Σώματος ως επιχειρησιακού βραχίονά της καθώς και η εν γένει διαχείριση της εν εξελίξει κλιματικής αλλαγής απαιτούν εξειδικευμένο προσωπικό και φυσικά δεν μπορούν να περιμένουν, όπως έχει αποδειχθεί πολλάκις κατά το παρελθόν, παρακαλούμε όπως μας γνωρίσετε πότε προτίθεστε να προβείτε στην έκδοση της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη των υφιστάμενων κενών οργανικών θέσεων μέσω μετάταξης πυροσβεστικού προσωπικού Γενικών Καθηκόντων σε Ειδικών Καθηκόντων.

Με εκτίμηση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Α.Υ.Π.Σ."

Κυριακή, 16 Μαΐου 2021

Σχολή Αρχιπυροσβεστών - Το πυροσβεστικό γεφύρι της Άρτας


Με επιστολή μας προς τον κ. Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη και τον κ. Αρχηγό Π.Σ. ζητάμε την έκδοση της σχετικής προκήρυξης για την εισαγωγή στη Σχολή Αρχιπυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, ώστε να είναι εφικτή η έναρξη λειτουργίας της με το πέρας της τρέχουσας αντιπυρικής περιόδου, 13 ολόκληρα χρόνια μετά την τελευταία λειτουργία της, διαδικασία που θα δώσει τη δυνατότητα επιμόρφωσης και υπηρεσιακής εξέλιξης, σε 4300 περίπου Υπαρχιπυροσβέστες, επ' ωφελεία της υπηρεσίας αλλά και των ιδίων. Ακολουθεί το κείμενο της επιστολής: 

"Αξιότιμε κ. Υφυπουργέ,

            Μόλις το περασμένο Σάββατο κατόπιν ευδόκιμης τετράμηνης φοίτησης ολοκληρώθηκε επιτυχώς η διαδικασία εξέτασης των συμμετεχόντων Πυρονόμων στο Ειδικό Τμήμα της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, μιας εκπαιδευτικής διαδικασίας που οργανώθηκε ικανοποιητικά, με την επάρκεια και αξιοπιστία που ταιριάζει στον οργανισμό μας. Για το λόγο αυτό θα πρέπει καταρχήν να συγχαρούμε τους υπηρεσιακούς παράγοντες που, υπό το συντονισμό σας, συνέδραμαν ώστε να επέλθει το εν λόγω αποτέλεσμα.

Την ίδια στιγμή, ωστόσο, δεν περιποιεί τιμή για το Σώμα το γεγονός ότι εδώ και 13 (!!) πλέον έτη, και συγκεκριμένα από το 2008, δεν έχει πραγματοποιηθεί αντίστοιχος διαγωνισμός για την προαγωγή στο βαθμό του Αρχιπυροσβέστη Παραγωγικής Σχολής, παρά το ότι κάτι τέτοιο προβλέπεται ρητά και στο ν. 4662/2020, στερώντας σε μια κρίσιμη και άκρως παραγωγική μάζα του πυροσβεστικού προσωπικού τη δυνατότητα επιμόρφωσης και υπηρεσιακής εξέλιξης, με δυσμενείς υπηρεσιακές αλλά και οικονομικές γι’ αυτούς επιπτώσεις.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι τη δεδομένη στιγμή στο Πυροσβεστικό Σώμα υπηρετούν περί τους 4300 (!!) Υπαρχιπυροσβέστες που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής σε αντίστοιχες εισιτήριες εξετάσεις για την εν λόγω Σχολή, ενώ την ίδια στιγμή στη διοικητική πυραμίδα της Υπηρεσίας δεν υφίσταται ούτε ένας (1) Αρχιπυροσβέστης Παραγωγικής Σχολής, γεγονός που έχει προκαλέσει ένα τεράστιο κενό στην ιεραρχική δομή του Σώματος και πλείστες υπηρεσιακές αρρυθμίες, καθότι η υπηρεσία στερείται προσωπικού που ασκεί άκρως νευραλγικά ανακριτικά και λοιπά διοικητικά καθήκοντα, αναγκάζοντας τους Διοικητές ανά την επικράτεια να προχωρούν σε υπηρεσιακές αλχημείες, κινούμενοι στα όρια της νομιμότητας και της κακοδιοίκησης. 

            Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένου του οφέλους που θα προκύψει για την υπηρεσία από τα κίνητρα εξέλιξης που θα δοθούν στο εν λόγω  προσωπικό, παρακαλούμε όπως, ακολουθώντας τις καλές πρακτικές του Ειδικού Τμήματος Πυρονόμων και αξιοποιώντας τις δυνατότητες της τεχνολογίας και της τηλεκπαίδευσης (σύγχρονης και ασύγχρονης), προγραμματίσετε την έκδοση της σχετικής προκήρυξης, ώστε να είναι εφικτή η έναρξη λειτουργίας της Σχολής Αρχιπυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με το πέρας της τρέχουσας αντιπυρικής περιόδου.

 

Με εκτίμηση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Α.Υ.Π.Σ."

Δευτέρα, 12 Απριλίου 2021

Μέριμνα για τους Δόκιμους των Σχολών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας


Με επιστολή μας προς την πυροσβεστική ηγεσία και δεδομένης πλέον της δυνατότητας αυτοελέγχου μέσω των διατειθέμενων self tests, ζητάμε όπως ενόψει της επερχόμενης γι’ αυτούς, εορταστικής άδειας, τους χορηγηθεί επαρκής πέραν των προβλεπόμενων αριθμό ημερών όπως επίσης και παρασχεθεί πλέον σε αυτούς η ευκαιρία συχνότερης εξόδου και απομάκρυνσης από τις Σχολές τους, όταν αυτό καθίσταται αναγκαίο και σύμφωνα πάντα με τα προβλεπόμενα στο ακαδημαϊκό πρόγραμμα σπουδών τους. Ακολουθεί το κείμενο της επιστολής: 

"Αξιότιμε κ. Αρχηγέ,

Διαρκούσας της υγειονομικής κρίσης του κορωνοιού, οι συνέπειες του υποχρεωτικού, για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, περιορισμού των μετακινήσεων μπορεί να μην έχει επηρεάσει την ομαλή συνέχεια και πρόοδο του ακαδημαϊκού έτους, έστω μέσω της εξ αποστάσεως διδασκαλίας, για τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, ωστόσο ήδη διαπιστώνεται η εύλογη ανησυχία για ενδεχόμενες δυσμενείς ψυχολογικές επιπτώσεις από τον μακροχρόνιο εγκλεισμό των δοκίμων μας.

Ενδεικτικά, επισημαίνεται, ότι ειδικά οι πρωτοετείς σπουδαστές που φοιτούν και διαμένουν εντός των εγκαταστάσεων της Κηφισιάς, της Πτολεμαΐδας και του Τσοτυλίου, μετά από τη δίμηνη στρατιωτική εκπαίδευσή τους, τυγχάνουν σε διαρκή στρατωνισμό ήδη από την 7η Ιανουαρίου έως και σήμερα, πλην κάποιων ελαχίστων ολιγόωρων εξόδων, μη δυνάμενοι να έρθουν έστω και κατ’ ελάχιστο σε επαφή με το στενό οικογενειακό περιβάλλον τους ή να προβούν σε διευθέτηση εκκρεμών προσωπικών τους υποθέσεων.   

Και μπορεί ο ως άνω περιορισμός να εντάσσεται στην ανάγκη διαφύλαξης της υγείας των δοκίμων μας από ενδεχόμενη διασπορά του ιού εντός των Σχολών τους, ωστόσο η εν λόγω στενάχωρη κατάσταση, ως γίνεται εύκολα αντιληπτό, είναι λογικό να επιδρά αρνητικά στην ψυχική υγεία τους, δεδομένου μάλιστα ότι πρόκειται για νέους πυροσβεστικούς υπαλλήλους ηλικίας 18 με 19 ετών, οι οποία θα πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να ενταχθούν ομαλά στην πυροσβεστική οικογένεια.  

Κατ΄ ακολουθία των προεκτεθέντων και δεδομένης πλέον της δυνατότητας αυτοελέγχου μέσω των διατειθέμενων self tests, παρακαλούμε όπως ενόψει της επερχόμενης γι’ αυτούς, εορταστικής άδειας, τους χορηγήσετε επαρκή πέραν των προβλεπόμενων αριθμό ημερών όπως επίσης και παράσχετε πλέον σε αυτούς την ευκαιρία συχνότερης εξόδου και απομάκρυνσης από τις Σχολές τους, όταν αυτό καθίσταται αναγκαίο και σύμφωνα πάντα με τα προβλεπόμενα στο ακαδημαϊκό πρόγραμμα σπουδών τους.

Με εκτίμηση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Α.Υ.Π.Σ."


Τετάρτη, 31 Μαρτίου 2021

Επανυπολογισμός μορίων πυροσβεστικού προσωπικού


Με επιστολή μας προς τον κ. Αρχηγό Π.Σ. και δεδομένης αφενός της εύλογης αγωνίας των συναδέλφων και των οικογενειών τους και αφετέρου της ανάγκης τήρησης της αρχής της νομιμότητας ως αυτή προκύπτει μέσω του πλήθους ενστάσεων που πρόκειται να υποβληθούν, ζητάμε τον ορθό επανυπολογισμό των μορίων του συνόλου του πυροσβεστικού προσωπικού, τη συνακόλουθη διόρθωση των σχετικών Πινάκων Μορίων και την παράταση της προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων μετάθεσης έως την 20-4-2021. Ακολουθεί το κείμενο της επιστολής:

"Αξιότιμε κ. Αρχηγέ,

Με τις υπ’ αριθ. πρωτ. 14483 Φ 202.2/10-03-2021 και 14484 Φ.202.2/10-03-2021  Διαταγές σας κοινοποιήθηκαν, αντίστοιχα, οι Πίνακες Μορίων Αξιωματικών και Πυρονόμων - Αρχιπυροσβεστών - Υπαρχιπυροσβεστών - Πυροσβεστών Π.Σ., που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 159 του ν.4662/2020 (Α΄ 27), επί των οποίων προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής ενστάσεων μέχρι 2 Απριλίου 2021 και μόνο για τα μόρια του έτους 2020 και όχι για τα προγενέστερα έτη.

Όσον αφορά στους εν λόγω αναρτηθέντες πίνακες, έχουν ήδη αναφερθεί πλείστες περιπτώσεις λανθασμένου υπολογισμού μορίων με χαρακτηριστικότερες περιπτώσεις συναδέλφων ομοιόβαθμων και προερχόμενων από την ίδια σειρά κατάταξης, με ίδιες μεταθέσεις και ίδια οικογενειακή κατάσταση που έχουν διαφορετικά μόρια, συνάδελφοι με λιγότερα (!) μόρια από πέρυσι κλπ, ενώ ερωτήματα γεννά και η αναφορά στην εφαρμογή προσωποποιημένης πληροφόρησης (atomika.fireservice) σε μόρια «αφαιρούμενα από ποινές», περίπτωση που προφανώς δεν συνάγεται από το ν. 4662/2020. Επισημαίνεται περαιτέρω ότι δεκάδες ενστάσεις ή/και αιτήσεις θεραπείας, που υπεβλήθησαν από το 2020 επί επανυπολογισμού μορίων, καίτοι έγιναν αποδεκτές, ουδόλως αποκατέστησαν τη νομιμότητα, σύμφωνα με το άρθρο 164 του παραπάνω νόμου.  

Κατόπιν των ανωτέρω, και δεδομένης αφενός της εύλογης αγωνίας των συναδέλφων και των οικογενειών τους και αφετέρου της ανάγκης τήρησης της αρχής της νομιμότητας ως αυτή προκύπτει μέσω του πλήθους ενστάσεων που πρόκειται να υποβληθούν, παρακαλούμε για τον ορθό επανυπολογισμό των μορίων του συνόλου του πυροσβεστικού προσωπικού, για τη συνακόλουθη διόρθωση των σχετικών Πινάκων Μορίων και για την παράταση της προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων μετάθεσης έως την 20-4-2021.

Με εκτίμηση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Α.Υ.Π.Σ."

Τρίτη, 30 Μαρτίου 2021

Άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή

 

Με επιστολή μας προς τον κ. Αρχηγό Π.Σ. ζητάμε την άμεση εξέταση των εκατοντάδων ανά την επικράτεια νόμιμων αιτημάτων συναδέλφων για άσκηση ιδιωτικού έργου επ' αμοιβή, υπό τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 1 του π.δ. 32/2019 (Α΄ 58), ώστε η διάταξη να πάψει να αποτελεί εδώ και 2 (!) χρόνια ουσιαστικά κενό γράμμα.  Ακολουθεί το κείμενο της επιστολής: 

"Αξιότιμε κ. Αρχηγέ,

Με το άρθρο 1 του π.δ. 32/2019 (Α΄ 58) προβλέφθηκε για τους πυροσβεστικούς υπαλλήλους η «κατ’ εξαίρεση, μετά από άδεια του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, κατόπιν σύμφωνης αιτιολογημένης γνώμης του οικείου Συμβουλίου Κρίσεων, δυνατότητα άσκησης ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή, εφόσον αυτά συμβιβάζονται με τα καθήκοντα της θέσης του και δεν παραβλάπτουν την ομαλή εκτέλεση της υπηρεσίας τους», κατ’ αναλογία με τα ισχύοντα για το αστυνομικό προσωπικό.

Αν και από τη θέσπιση της εν λόγω διάταξης έχουν παρέλθει ήδη 2 (!) χρόνια και παρά την πληθώρα σχετικών αιτημάτων που έχουν διατυπωθεί από συναδέλφους πανελλαδικά και ανέρχονται σε εκατοντάδες, η Διοίκηση παραλείπει συστηματικά, αναιτιολόγητα και κατά παράβαση της αρχής της νομιμότητας και της προστατευόμενης εμπιστοσύνης του διοικουμένου να απαντήσει επ’ αυτών, στερώντας τους ενός νόμιμου δικαιώματός τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

Κατόπιν τούτων, αναμένουμε όπως τα εν λόγω νόμιμα αιτήματα εξεταστούν άμεσα, ώστε η διάταξη να πάψει να αποτελεί ουσιαστικά κενό γράμμα.

Με εκτίμηση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Α.Υ.Π.Σ."


Κυριακή, 31 Ιανουαρίου 2021

Τροποποίηση διατάξεων που αφορούν σε πολύτεκνους και τρίτεκνους πυροσβεστικούς υπαλλήλους


    Με επιστολή μας προς τους κ.κ. Υπουργό και Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη και την κ. Υφυπουργό Εργασίας, αρμόδια για τη δημογραφική πολιτική και την οικογένεια, ζητάμε την τροποποίηση διατάξεων της πυροσβεστικής νομοθεσίας ώστε α. πολύτεκνοι και τρίτεκνοι πυροσβεστικοί υπάλληλοι να εξαιρούνται των μεταθέσεων και αποσπάσεων, χωρίς αίτησή τους, καθ’ όλο το χρονικό διάστημα που φέρουν την εν λόγω ιδιότητα, όπως η ειδικότερη νομοθεσία ορίζει και όχι μέχρι την ενηλικίωση των τέκνων τους, όπως σήμερα ισχύει και β. να προβλεφθεί ειδική κατηγορία υποψήφιων τέκνων πολύτεκνων και τρίτεκνων οικογενειών με τροποποίηση του π.δ. 44/2016 (Α΄ 68) που αφορά στα προσόντα, προϋποθέσεις, κωλύματα κατάταξης, κατηγορίες υποψηφίων και διαδικασία για την εισαγωγή στη Σχολή Πυροσβεστών και στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο. 

Ακολουθεί το κείμενο της επιστολής:

Αξιότιμοι κ. κ. Υπουργοί,

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση ενημερωθήκαμε για την πρόσφατη σύσταση θέσης Υφυπουργού Εργασίας, αρμόδιου για τη δημογραφική πολιτική και την οικογένεια και για το λόγο αυτό συγχαίρουμε την κ. Συρεγγέλα, για την επιλογή της ως την πλέον κατάλληλη, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τα προηγούμενα καθήκοντά της ως Γενική Γραμματέας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων αλλά τη μακρόχρονη ενασχόλησή της με τα εν λόγω ζητήματα.

Δεδομένου ότι, σύμφωνα με το άρθρο 21Σ, ο σχεδιασμός και η εφαρμογή δημογραφικής πολιτικής, καθώς και η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων αποτελεί υποχρέωση του Κράτους, αλλά και ότι η οικογένεια, και ειδικά η πολυμελής (τρίτεκνη και πολύτεκνη), ως θεμέλιο της συντήρησης και προαγωγής του Έθνους τελούν υπό την προστασία του Κράτους, παρακαλούμε για την ανάληψη νομοθετικών πρωτοβουλιών για τη αποκατάσταση των κάτωθι θεσμικών αρρυθμιών:

α. Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 162 ν. 4662/2020 (Α΄ 27), προκειμένου πολύτεκνοι και τρίτεκνοι πυροσβεστικοί υπάλληλοι να εξαιρούνται των μεταθέσεων και αποσπάσεων, χωρίς αίτησή τους, καθ’ όλο το χρονικό διάστημα που φέρουν την εν λόγω ιδιότητα, όπως η ειδικότερη νομοθεσία ορίζει και όχι μέχρι την ενηλικίωση των τέκνων τους, όπως σήμερα ισχύει. Επισημαίνεται εν προκειμένω ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3454/2006, γονείς που απέκτησαν την πολυτεκνική ιδιότητα τη διατηρούν ισοβίως και απολαμβάνουν τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτήν, ενώ όσον αφορά την ιδιότητα τρίτεκνου γονέα ως τέτοιος νοείται, σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4590/19, ο γονέας που έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών παιδιών από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων ή εκτός γάμου γεννηθέντων, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους ή φοιτούν σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και σε αναγνωρισμένα ως ομοταγή εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το τριακοστό (30ό) έτος της ηλικίας τους.

β. Τροποποίηση του π.δ. 44/2016 (Α΄ 68) που αφορά στα προσόντα, προϋποθέσεις, κωλύματα κατάταξης, κατηγορίες υποψηφίων και διαδικασία για την εισαγωγή στη Σχολή Πυροσβεστών και στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο και πρόβλεψη ειδικής κατηγορίας υποψήφιων τέκνων πολύτεκνων και τρίτεκνων οικογενειών, όπως ίσχυε προ της θέσεως σε ισχύ του ως άνω προεδρικού διατάγματος, σύμφωνα και με τα αντίστοιχα ισχύοντα για τις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας, τις Στρατιωτικές Σχολές και τις Δημόσιες Σχολές του Εμπορικού Ναυτικού.

 

Με εκτίμηση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Α.Υ.Π.Σ."

Κυριακή, 10 Ιανουαρίου 2021

Αποζημίωση οφειλόμενων κανονικών αδειών παρελθόντων ετώνΜε επιστολή μας προς την πολιτική και πυροσβεστική ηγεσία ζητάμε την αποζημίωση των οφειλόμενων κανονικών αδειών παρελθόντων ετών που προέκυψαν λόγω των μακρών περιόδων αναστολής χορήγησης αυτών, εξαιτίας της εν εξελίξει διαχείρισης της υγειονομικής κρίσης COVID-19 ή της παρατεταμένης εκλογικής περιόδου των αυτοδιοικητικών και βουλευτικών εκλογών και των ευρωεκλογών του 2019Ακολουθεί το κείμενο της επιστολής: 

"Αξιότιμοι κ. κ. Υπουργοί,

Κατά τα τελευταία χρόνια το ένστολο προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος, ως κατεξοχήν επιχειρησιακής δομής της Πολιτικής Προστασίας της χώρας, πέραν από τη διαχείριση φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών αναγόμενων, μεταξύ άλλων, στην κλιματική αλλαγή, έχει κατ’ επανάληψη κληθεί να συνδράμει και σε αρκετές ακόμα περιστάσεις που το επέτασσε το εθνικό δημόσιο συμφέρον, όπως ενδεικτικά η εν εξελίξει διαχείριση της υγειονομικής κρίσης COVID-19 ή η παρατεταμένη εκλογική περίοδος των αυτοδιοικητικών και βουλευτικών εκλογών και των ευρωεκλογών του 2019.

Οι ως άνω περιγραφόμενες περιπτώσεις ενεργούς εμπλοκής και απασχόλησης του πυροσβεστικού προσωπικού συνοδεύτηκαν από μακρές περιόδους αναστολής χορήγησης κανονικών αδειών. Αυτό σε συνδυασμό με τους προβλεπόμενους περιορισμούς χορήγησης κανονικών αδειών κατά τους καλοκαιρινούς μήνες προς εξυπηρέτηση των αναγκών της αντιπυρικής περιόδου, έχει ως αποτέλεσμα την άνευ υπαιτιότητας του προσωπικού συσσώρευση μεγάλου αριθμού κανονικών αδειών, οι οποίες δεν έχουν χορηγηθεί, τη στιγμή που ήδη έχει ξεκινήσει το νέο έτος.  

Δεδομένης της αδιαμφισβήτητης σημαντικής συνδρομής εκ μέρους των πυροσβεστικών υπαλλήλων στην κάλυψη έκτακτων επιχειρησιακών αναγκών όποτε αυτό απαιτήθηκε, σε βάρος συχνά των προσωπικών και οικογενειακών αναγκών τους, παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε για την αποζημίωση του συνόλου των οφειλόμενων κανονικών αδειών παρελθόντων ετών, που προέκυψαν εκ των ανωτέρω λόγων.

 

Με εκτίμηση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Α.Υ.Π.Σ.