Δευτέρα, 10 Οκτωβρίου 2016

Συνάντηση της Ένωσης μας με το νέο Αρχηγό του Π.Σ., Αντιστράτηγο κ. Βασίλειο Καπέλιο

Αντιπρόεδρος-Γενικός Γραμματέας-Αρχηγός Π.Σ.- Πρόεδρος 
Με το νέο Αρχηγό του Π.Σ., Αντιστράτηγο κ. Βασίλειο Καπέλιο συναντήθηκε στις 10 Οκτωβρίου 2016 το προεδρείο της Ένωσης Πτυχιούχων Αξιωματικών και Υπαξιωματικών του Π.Σ. (Ε.Π.Α.Υ.Π.Σ.) για να  ευχηθούν, επί τη αναλήψει των καθηκόντων του, καλή επιτυχία και να του εκθέσουν τις απόψεις της Ένωσης για τα θεσμικά ζητήματα που απασχολούν το Πυροσβεστικό Σώμα.
Ειδικότερα, στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε σε θετικό κλίμα, υπήρξε με αφετηρία το σχετικό ενημερωτικό υπόμνημα θέσεων που κατατέθηκε από μέρους μας, εποικοδομητική και λεπτομερής ανταλλαγή απόψεων για θέματα άμεσης προτεραιότητας όπως η θεσμοθέτηση μέτρων ασφάλειας και προστασίας της υγείας στην Εργασία του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος για την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου κατά τις δραστηριότητες με εγγενείς ιδιαιτερότητες, η καθιέρωση ενός αξιόπιστου, διαφανούς και αξιοκρατικού συστήματος κρίσεων και προαγωγών των Αξιωματικών και βαθμολογίου εξέλιξης των Υπαξιωματικών και Πυροσβεστών, ο προσδιορισμός των αναγκαίων διορθωτικών νομοτεχνικών παρεμβάσεων για την αναπροσαρμογή των υπηρεσιακών δομών και της λειτουργίας του Πυροσβεστικού Σώματος εν συνόλω μέσω και της καθιέρωσης καθηκοντολογίου και προσοντολογίου, η άμεση προώθηση και ολοκλήρωση των απαιτούμενων διοικητικών ενεργειών για την εισαγωγή πτυχιούχων μέσω κατατακτηρίων εξετάσεων στην Πυροσβεστική Ακαδημία και η καθιέρωση του θεσμού των Αξιωματικών και Υπαξιωματικών Π.Σ. Ειδικών Καθηκόντων που θα αξιοποιηθούν σε θέσεις και καθήκοντα αντίστοιχα του επιστημονικού αντικειμένου τους.

Περαιτέρω, αναλύθηκαν αφενός διοικητικά ζητήματα σχετιζόμενα την εν γένει λειτουργία της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και την ανάγκη ουσιαστικής οργανωτικής και λειτουργικής αναβάθμισης της πυροσβεστικής εκπαίδευσης συνολικά και αφετέρου επιχειρησιακά θέματα που αφορούν σε δράσεις που θα πρέπει να αναληφθούν αναφορικά με την οργάνωση της επόμενης αντιπυρικής περιόδου και τις υποχρεώσεις του Σώματος που απορέουν από τις μνημονιακές δεσμεύσεις της Χώρας.

Συμφωνήθηκε, τέλος, να υπάρξει συνέχεια στην επαφή της Ε.Π.Α.Υ.Π.Σ. με τον κ. Αρχηγό, ώστε να προωθηθούν με επιστημονική προσέγγιση οι επωφελέστερες δυνατές μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες για την επίλυση των σύνθετων εκκρεμών ζητημάτων που απασχολούν το σύνολο του πυροσβεστικού οργανισμού και του προσωπικού του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου