Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου 2016

9 μηνη άδεια ανατροφής τέκνου πυροσβεστικών υπαλλήλων

Επιστολή (Α.Π. 49/05-12-2016) απηύθυνε η Ε.Π.Α.Υ.Π.Σ. προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κ. Νικόλαο Τόσκα σχετική με την Άδεια ανατροφής τέκνου πυροσβεστικών υπαλλήλων

Ακολουθεί το κείμενο της επιστολής


Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Με το π.δ. 82/2016 «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κεφαλαίου Δ’ του Π.δ. 210/1992 «Κωδικοποίηση διατάξεων Προεδρικών διαταγμάτων του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος» (Α΄ 153) επήλθαν σημαντικές αλλαγές στις χορηγούμενες άδειες στο ένστολο μόνιμο και πενταετούς υποχρέωσης προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος.
Ωστόσο, με την παρ. 7 του εν λόγω νομοθετήματος προβλέφθηκε ότι «7) Η παράγραφος 6 του άρθρου 103Α του Π.δ. 210/1992 «Κωδικοποίηση διατάξεων Προεδρικών διαταγμάτων του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος» (Α΄ 99), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Π.δ. 3/2014 (Α΄ 6), αντικαθίσταται ως ακολούθως: «6. Σε όλες τις προαναφερόμενες περιπτώσεις η άδεια ανατροφής τέκνου, ολόκληρη ή μέρος αυτής, εξαντλείται αποκλειστικά μέχρι τη συμπλήρωση του τετάρτου (4) έτους του τέκνου, με τη ρητή εξαίρεση της υιοθεσίας τέκνου και δεν χορηγείται κατά το χρονικό διάστημα από την 15η Ιουνίου έως και την 15η Σεπτεμβρίου έκαστου έτους, λόγω αυξημένων επιχειρησιακών αναγκών της αντιπυρικής περιόδου. Σε περίπτωση που η ανωτέρω άδεια έχει χορηγηθεί, πλην όμως δεν έχει εξαντληθεί η διάρκεια αυτής πριν την 15η Ιουνίου, τότε η χορήγηση της αναστέλλεται κατά το χρονικό διάστημα από την 15η Ιουνίου έως και την 15η Σεπτεμβρίου και μετά την παρέλευση αυτού, συνεχίζεται ύστερα από αίτηση του δικαιούχου υπαλλήλου, η όποια υποβάλλεται αποκλειστικά μέχρι τη συμπλήρωση του τετάρτου (4) έτους του τέκνου».
Η εν λόγω διάταξη εισάγει δυσμενή ρύθμιση σε βάρος των γονέων πυροσβεστικών υπαλλήλων έναντι των λοιπών ενστόλων, των πολιτικών δημόσιων υπαλλήλων και των εργαζόμενων γενικά που ουδόλως συνάδει με το πνεύμα του κοινοτικού και εθνικού νομοθέτη αναφορικά με την ανάγκη προστασίας του - χειμαζόμενου από τη μνημονιακή λαίλαπα - θεσμού της οικογένειας και συγκεκριμένα με την Οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006, όπως ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με τον ν. 3896/2010 «περί εφαρμογής της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης» (Α΄ 207).
Η εφαρμογή της συγκεκριμένης ρύθμισης έχει ήδη δημιουργήσει και θα δημιουργήσει στο εγγύς μέλλον πλείστες δυσχέρειες στις οικογένειες πυροσβεστικών υπαλλήλων που δικαιούνται να απολαμβάνουν της εύλογης αυτής διευκόλυνσης. Είναι πραγματικά οξύμωρο το γεγονός ότι από την εν λόγω διάταξη γυναίκα πυροσβεστική υπάλληλος που ενδεχομένως αποκτήσει τέκνο την 1η Ιουνίου θα υποχρεούται να διακόψει την 9μηνη άδεια ανατροφής του νεογέννητου παιδιού της από την 15η Ιουνίου έως και την 15η Σεπτεμβρίου! Αλλά και γενικότερα με τη διάταξη αυτή ανατρέπεται καταχρηστικά, εν μέσω δυσμενών οικονομικών συνθηκών, ο οικογενειακός προγραμματισμός των οικογενειών των γυναικών αλλά και ανδρών πυροσβεστικών υπαλλήλων σε μια χρονική περίοδο που οι ανάγκες ενός νεογέννητου παιδιού είναι ιδιαίτερα αυξημένες και προφανώς δεν δύνανται να ανασταλούν!
Δεδομένου ότι η προαναφερθείσα ρύθμιση πλήττει την οικογενειακή αρμονία των νέων γονέων πυροσβεστικών υπαλλήλων, ούσα μάλιστα αντικείμενη στο Σύνταγμα, στην εθνική και κοινοτική νομοθεσία, παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε προκειμένου να διορθωθεί άμεσα η αστοχία αυτή.
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την ανταπόκρισή σας στο χρήζον άμεσης διευθέτησης αίτημά μας και παραμένουμε στη διάθεση σας για οιαδήποτε συνεργασία σε θέματα που απασχολούν τόσο τον πυροσβεστικό οργανισμό όσο και το προσωπικό του.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Α.Υ.Π.Σ.
              Ο Πρόεδρος                                                      Ο Γενικός Γραμματέας

        Αντώνης Κούκουζας                                                        Τάσος Σωτήρχος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου