Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2016

«Περί κατατακτηρίων εξετάσεων και Σχολής Επιμόρφωσης»

Επιστολή της ΕΠΑΥΠΣ (Α.Π. 50/14-12-2016) προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κ. Νικόλαο Τόσκα «Περί κατατακτηρίων εξετάσεων για την εισαγωγή στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας πτυχιούχων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων και Λειτουργίας της Σχολής Επιμόρφωσης Αξιωματικών». Ακολουθεί το κείμενο της επιστολής


Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Με το π.δ. 127/2016 «Προσόντα, προϋποθέσεις, κωλύματα κατάταξης και διαδικασία για την εισαγωγή στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας πτυχιούχων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, ύστερα από κατατακτήριες εξετάσεις» (Α΄ 226) προδιαγράφηκαν μόλις λίγες μέρες πριν εκπνεύσει το 2016 το ποσοστό και η προέλευση των υποψηφίων, καθώς και τα προσόντα εισαγωγής και τα κωλύματα κατάταξης αυτών, καταλείποντας στην Κοινή Υπουργική Απόφαση και στην προκήρυξη που θα επακολουθήσουν τον ακριβή και λεπτομερειακό προσδιορισμό της διαδικασίας των εξετάσεων και των εξεταζόμενων μαθημάτων.
Δεδομένης της αμφίβολης χρονικής ισχύος πέραν του τρέχοντος έτους της υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./ 57 /39899 από 19-04-2016 Απόφασης της Επιτροπής της Π.Υ.Σ. 33/2006 «Έγκριση για την κίνηση των διαδικασιών πρόσληψης ενενήντα τριών (93) Δοκίμων Πυροσβεστών Γενικών Καθηκόντων στη Σχολή Πυροσβεστών και σαράντα (40) Δόκιμων Ανθυποπυραγών (Αξιωματικών) Γενικών Καθηκόντων στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στο Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος (Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης), για το έτος 2016» αναφορικά με τους οκτώ (8) Δόκιμους Ανθυποπυραγούς που έχει προβλεφθεί να προσληφθούν μέσω των κατατακτηρίων εξετάσεων, τα ανωτέρω προαπαιτούμενα αποκτούν χαρακτήρα εξαιρετικά επείγοντος.
Περαιτέρω, η ανάληψη συνεχώς νέων υποχρεώσεων από το Πυροσβεστικό Σώμα (πυροπροστασία περιφερειακών αεροδρομίων, αυτοκινητοδρόμων κλπ) σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες σύγχρονες προκλήσεις και απειλές της διαμορφούμενης καθημερινότητας καθιστούν τη συνεχή εκπαίδευση των Ανώτερων (αλλά και των Ανώτατων) Αξιωματικών περισσότερο αναγκαία από ποτέ. Εκκινώντας από τους νεοπροαχθέντες Επιπυραγούς και τις μεγάλες σειρές Αξιωματικών που πρόκειται σύντομα να προαχθούν σε αυτό το βαθμό, η Πυροσβεστική Ακαδημία, ως κατεξοχήν φορέας της πυροσβεστικής εκπαίδευσης, θα πρέπει να διαθέτει την επάρκεια να ανταποκριθεί κατ’ έτος και χωρίς ποιοτικές εκπτώσεις στην ολοκλήρωση δυο εκπαιδευτικών κύκλων σπουδών, προκειμένου καταρχήν οι (νέοι) Ανώτεροι Αξιωματικοί να μπορούν να ανταπεξέλθουν με αποτελεσματικότητα στα αυξημένα σύνθετα διοικητικά και επιχειρησιακά καθήκοντά τους. Ύστερα από τα προαναφερθέντα και με δεδομένη την εκτίμηση και θέση μας επ’ αυτών, θεωρούμε ως ζητήματα ιδιαίτερης σημασίας και αμεσότητας ενεργειών από τη Διοίκηση προς αντιμετώπισή τους τα ακόλουθα:
α) Λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης στελέχωσης και υποστήριξης του συνεχώς εξελισσόμενου πυροσβεστικού έργου από επιστήμονες συγκεκριμένων ειδικοτήτων, απαιτούνται ταχείες  προπαρασκευαστικές ενέργειες, ώστε να μην απωλεσθούν οι οκτώ (8) θέσεις Δοκίμων Ανθυποπυραγών από τις κατατακτήριες εξετάσεις.
β) Η κάλυψη με επιλαχόντες από ιδιώτες υποψηφίους (με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο του έτους 2016) των έξι (6) θέσεων, που καλύφθηκαν από ήδη υπηρετούντες πυροσβεστικούς υπαλλήλους και για τους οποίους η εισαγωγή στη Σχολή Ανθυποπυραγών δεν αποτελεί νέα πρόσληψη ώστε να υπάρχει σχετική εγγραφή αποτελεί άμεση ενίσχυση σε πυροσβεστικό προσωπικό σε μια εποχή με συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες για το Σώμα και προσλήψεις που γίνονται με το σταγονόμετρο. Διαφορετική διαχείριση στο θέμα αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα να χάνονται από την προαναφερθείσα Απόφαση της Επιτροπής της Π.Υ.Σ. έξι (6) θέσεις.
γ) Η εισαγωγή, στις αρχές του 2017, νέας εκπαιδευτικής σειράς στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, η οποία επρόκειτο να λειτουργήσει μέσα στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος, ως αναγκαία και μη επιδεχόμενη αναβολής προϋπόθεση της περαιτέρω ανάπτυξης της υπηρεσιακής ικανότητας και επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας των στελεχών του Σώματος.
Παρά τα δυσμενή δημοσιονομικά της Χώρας, η μέριμνα για τη συνεχή και συνολική εκπαιδευτική αναβάθμιση του πυροσβεστικού προσωπικού πρέπει να είναι διαρκής και στοχευμένη, καθιστώντας αναγκαία την άμεση παρέμβασή σας στα χρήζοντα ταχείας διευθέτησης παραπάνω ζητήματα.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Α.Υ.Π.Σ.
Ο Πρόεδρος                                                           Ο Γενικός Γραμματέας


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου