Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου 2016

Δημόσια διαβούλευση επί των κατατιθέμενων προτάσεών μας σχετικών με τον καθορισμό διαδικασίας μετάταξης πυροσβεστικού προσωπικού Γενικών Καθηκόντων στην κατηγορία πυροσβεστικού προσωπικού Ειδικών Καθηκόντων ειδικότητας Διοικητικών

Στο πλαίσιο του επιδιωκόμενου σκοπού της ΕΠΑΥΠΣ που συνίσταται στον λειτουργικό εκσυγχρονισμό των δομών του Πυροσβεστικού Σώματος μέσω της μέγιστης και ορθολογιστικής διαχείρισης και αξιοποίησης του πυροσβεστικού προσωπικού ανάλογα με τις επιστημονικές του γνώσεις, τα προσόντα, τις ικανότητες, δεξιότητες και εμπειρία του, προτείνουμε την υιοθέτηση και περαιτέρω προώθηση από την πυροσβεστική και πολιτική ηγεσία του Σώματος του παρακάτω κανονιστικού σχεδίου που αφορά στις διαδικασίες μετάταξης πυροσβεστικών υπαλλήλων για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων και στη γενικότερη στελέχωση του Κλάδου Διοικητικών του πυροσβεστικού προσωπικού.

Πιστή στις εξαρχής διατυπωθείσες θέσεις της, η ΕΠΑΥΠΣ θέτει την πρότασή της σε διαβούλευση στοχεύοντας στην ενημέρωση του κάθε ενδιαφερόμενου αλλά και στην όποια τεχνική και νομική βελτίωση προκύψει, θεωρώντας το συνολικό εγχείρημα ως ιδιαίτερης σημασίας ζήτημα που θα έπρεπε να είχε ρυθμισθεί και εξελιχθεί αρκετά χρόνια πριν. Άλλωστε, πέραν από την κοινώς αναγνωρίσιμη χρησιμότητα και ωφελιμότητα που προκύπτει για την Υπηρεσία από τη λειτουργία του εν λόγω θεσμού, η μέχρι σήμερα μη υιοθέτηση και ενεργοποίησή του αποτελεί ανεπίτρεπτη υπηρεσιακή και θεσμική ολιγωρία, αφού υφίσταται το αναγκαίο νομικό πλαίσιο ήδη από το 2012 με βελτίωσή του το 2014.

Θεωρείται από πλευράς μας ως σκόπιμη η επισήμανση και υπόδειξη ότι η παρουσίαση της συγκεκριμένης πρότασης αποτελεί την κύρια βάση έναρξης και λειτουργικής δόμησης του Κλάδου Διοικητικών, η οποία θα πρέπει άμεσα να εξελιχθεί και υποστηριχθεί από μία σειρά επικουρικών ρυθμίσεων με σημαντικότερες από αυτές τη θεσμοθέτηση εξειδικευμένου καθηκοντολογίου, την αύξηση του αριθμού θέσεων που θα συνιστούν τη διοικητική πυραμίδα του εν λόγω Κλάδου, τον καθορισμό μεγαλύτερου καταληκτικού βαθμού εξέλιξης του Κλάδου (και συγκεκριμένα του Αντιστρατήγου – Υπαρχηγού Υποστήριξης ή έστω του Υποστρατήγου – Συντονιστή Υποστήριξης) και την ανάλογη αναπροσαρμογή του ισχύοντος Κανονισμού Μεταθέσεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου