Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2017

Συμπληρωματικές προτάσεις της ΕΠΑΥΠΣ για αρτιότερα σχέδια Αντιμετώπισης Δασικών Πυρκαγιών

«Περί Επιχειρησιακών Σχεδίων Αντιμετώπισης Δασικών Πυρκαγιών και Σχεδίων Διοικητικής Μέριμνας και οργάνωσης της διοικητικής υποστήριξης των πυροσβεστικών πόρων σε περίπτωση μεγάλης δασικής πυρκαγιάς»

Αξιότιμε κ. Αρχηγέ
Σύμφωνα με το άρθρο 63 του ν. 4249/2014 (Α΄ 73), κυρίαρχος πυλώνας της αποστολής του Πυροσβεστικού Σώματος είναι η ευθύνη και ο επιχειρησιακός σχεδιασμός της καταστολής των πυρκαγιών και η παροχή συνδρομής για τη διάσωση των ατόμων και υλικών αγαθών, που απειλούνται από αυτές μέσω της οργάνωσης, διαχείρισης και συντονισμού όλων των εμπλεκόμενων δυνάμεων πυρόσβεσης και διάσωσης, του εξοπλισμού και των άλλων μέσων.
Σε εφαρμογή των ανωτέρω εκδόθηκαν και φέτος οι υπ’ αριθ. 5194 Φ.702.15/25-1-2017, 5195 Φ.702.15/24-1-2017 και 9390 Φ.702.15/10-2-2017 Διαταγές Α.Π.Σ. περί «Αναθεώρησης – Επικαιροποίησης των Επιχειρησιακών Σχεδίων Αντιμετώπισης Δασικών Πυρκαγιών και Σχεδίων Διοικητικής Μέριμνας και οργάνωσης της διοικητικής υποστήριξης των πυροσβεστικών πόρων σε περίπτωση μεγάλης δασικής πυρκαγιάς», οι οποίες καίτοι κινούνται στη σωστή κατεύθυνση αναφορικά με ορισμένες από τις προδιαγραφές που θέτουν, συνεχίζουν να αγνοούν ή και να παραβλέπουν κρίσιμες παραμέτρους ή παράγοντες για τον αποτελεσματικό, ρεαλιστικό και υλοποιήσιμο στην πυροσβεστική πραγματικότητα σχεδιασμό της αντιπυρικής περιόδου.
Με το παρόν διατυπώνουμε τις παρατηρήσεις / προτάσεις της Ένωσης Πτυχιούχων Αξιωματικών Υπαξιωματικών Π.Σ. επί της μεθοδολογίας εκπόνησης και των ελάχιστων απαιτήσεων όσον αφορά στο περιεχόμενο των ανωτέρω σχεδίων, τις οποίες παρακαλούμε όπως ληφθούν υπόψη, ως ακολούθως:

1. ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ.
Η σύνταξη του σχεδίου θα πρέπει να γίνει  με προδιαγραφές που θα ορίζονται με Εγκύκλιο Διαταγή του ΑΠΣ. Η Εγκύκλιος θα παρέχει τις αναγκαίες οδηγίες και θα οριοθετεί τόσο τον τρόπο ανάπτυξης του σχεδίου όσο και τις υποβαλλόμενες προτάσεις και κατευθύνσεις ώστε να αποφευχθεί η υπερέκταση, η αοριστία, η ασάφεια και η γενικολογία.
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ: Σήμερα το Σχέδιο Δασών (όπως έχει επικρατήσει να λέγεται εν συντομία) έχει ως τίτλο «Σχέδιο αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών», ωστόσο, ο ορθός τίτλος που πρέπει να φέρει είναι «Σχέδιο Καταστολής Δασικών και Αγροτικών Πυρκαγιών». Ο όρος «αντιμετώπισης» θα πρέπει να απαλειφθεί, διότι η αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών προϋποθέτει και προπαρασκευαστικές ενέργειες πρόληψης, οι οποίες ως αρμοδιότητα ανήκουν στη Δασική Υπηρεσία με εφαρμογή των ενεργειών από τα κατά τόπους Δασαρχεία, συμφώνα με τις Διαχειριστικές Μελέτες Δασών, όπου στην Νότια Ελλάδα δεν υπάρχουν εκτός μεμονωμένων περιπτώσεων, ενώ αντίθετα στη Βόρεια Ελλάδα τα διαχειριζόμενα δάση για τα οποία υπάρχουν μελέτες είναι περισσότερα. Αρμοδιότητα έχουν φυσικά και οι τοπικοί Δήμοι κυρίως για την διάνοιξη και την αποκλάδωση σε επαρχιακό και κοινοτικό οδικό δίκτυο αλλά και σε άλση, δημοτικά και κοινοτικά δάση.
Επίσης στον τίτλο θα πρέπει να συμπεριληφθεί η φράση  «και Αγροτικών Πυρκαγιών» διότι αυτή την στιγμή σε περίπτωση που έχουμε πυρκαγιά σε αγροτική περιοχή ή γενικότερα στην ύπαιθρο, επίσης εφαρμόζεται το «Σχέδιο αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών».

2. ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΜΕ ΤΟΝ «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗ».
Το σχέδιο θα πρέπει να συντάσσεται σε τρία επίπεδα:
·           Τοπικό σχέδιο (σχέδιο μικρής κλιμάκωσης): Το σχέδιο αυτό θα συντάσσεται από την τοπική υπηρεσία και θα λαμβάνει υπόψη τις πραγματικές και όχι ιδανικές δυνατότητες σε πόρους και μέσα της τοπικής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και τις δυνατότητες συντονισμού αυτών. Το εν λόγω σχέδιο θα πρέπει να περιλαμβάνει και τις προπαρασκευαστικές ενέργειες που έχουν γίνει πριν την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου από άλλους φορείς/αρχές (π.χ. Δήμος, Δασαρχείο, ΔΕΔΔΗΕ, κλπ) που εμπλέκονται υπό οιονδήποτε τρόπο ή αρμοδιότητα στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών. Σε περίπτωση μη ύπαρξης τέτοιων ενεργειών, αυτό να καταγράφεται.
·         Περιφερειακό σχέδιο (σχέδιο μεσαίας κλιμάκωσης): Το σχέδιο αυτό θα συντάσσεται από την κάθε Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση, θα εφαρμόζεται σε δασικές πυρκαγιές που θα απαιτούνται ενισχύσεις από όμορους -μέσα στα όρια ευθύνης αυτής- νομούς και θα λαμβάνει υπόψη τις δυνατότητες σε πόρους και μέσα της τοπικής Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης και τις δυνατότητες συντονισμού αυτών.
·         Πανελλαδικό σχέδιο (σχέδιο μεγάλης κλιμάκωσης): Το σχέδιο αυτό θα συντάσσεται από τη Διεύθυνση Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων Α.Π.Σ., θα εφαρμόζεται σε περίπτωση που θα απαιτούνται ενισχύσεις από δυο ή περισσότερες Περιφερειακές Πυροσβεστικές Διοίκησης και θα λαμβάνει υπόψη τις δυνατότητες σε πόρους και μέσα της κάθε εμπλεκόμενης Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης και τις δυνατότητες συντονισμού αυτών.
Σε καθένα από τα παραπάνω σχέδια θα πρέπει να αναφέρεται ρητά ο επικεφαλής της πυρκαγιάς (που θα έχει ρόλο αποκλειστικά και μόνο συντονιστή και όχι αυλοφόρου) και οι τομεάρχες. Ως επικεφαλής της πυρκαγιάς θα πρέπει να προκρίνεται ο κατά τόπους ανώτερος/αρχαιότερος Αξιωματικός (κατά προτίμηση Δασολόγος, εφόσον υφίσταται τέτοιος και τηρείται η ιεραρχία) που υπάρχει στην Υπηρεσία λόγω της καλύτερης γνώσης του περί την περιοχή ευθύνης της υπηρεσίας του και θα πρέπει να αποφεύγεται η υπερκάλυψη του από άλλο Αξιωματικό ανώτερο σε βαθμό προερχόμενο από άλλη Υπηρεσία που μετέβη εκτάκτως στο πεδίο της πυρκαγιάς και δεν έχει την περιοχή αυτή ως τομέα ευθύνης. 
Ορισμένοι από τους Αξιωματικούς που καλούνται να μεταβούν στο συμβάν και προέρχονται από άλλες ΠΕΠΥΔ, να αναλαμβάνουν ρόλο επιχειρησιακής υποστήριξης, όπως τη διοικητική μέριμνα, τη σύγκληση ΣΤΟ ή ΣΟΠΠ, την εμπλοκή και την συνεργασία του δασαρχείου, την εύρεση επιπλέον πόρων που θα χρειαστούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, την διάθεση πληροφοριών σχετικά με βλάστηση, δρόμους, επιπλέον πηγές ύδρευσης, προπαρασκευαστικό έργο για την ασφαλή διαφυγή των τυχόν εγκλωβισμένων πολιτών καθώς και την ενεργοποίηση και διάθεση εθελοντικών ομάδων, θέτοντας αυτές στη διάθεση του επικεφαλής της πυρκαγιάς. Επίσης, σε περίπτωση που αυτό κρίνεται αναγκαίο, θα μεριμνούν για την ενεργοποίηση των απαραίτητων στρατιωτικών μονάδων μέσω του σχεδίου «Δευκαλίων».
Χ Α Ρ Τ Ε Σ: Δεν νοείται σχέδιο χωρίς σύνταξη χάρτη της περιοχής ευθύνης της κάθε Υπηρεσίας με όλα τα στοιχεία του σχεδίου αποτυπωμένα πάνω στον χάρτη. Η μορφή του χάρτη να είναι σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή μέσω Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων(GIS). Απαραίτητη προϋπόθεση για τα παραπάνω είναι η δημιουργία μιας βάσης δεδομένων μέσω GIS για όλη την χώρα με εκπαίδευση προσωπικού ή και αξιοποίηση του υπάρχοντος που έχει τις αντίστοιχες γνώσεις.
Προτείνεται η σύσταση γραφείου Δασών ανά ΠΕ.ΠΥ.Δ. με ρόλο υποστηρικτικό και συντονιστικό μεταξύ των υπηρεσιών του Σώματος αλλά και των λοιπών εμπλεκόμενων φορέων. Το εν λόγω γραφείο να δημιουργήσει μια βάση δεδομένων σε περιβάλλον GIS – Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων, καταγράφοντας και αξιοποιώντας όλες τις πληροφορίες που ενδιαφέρουν με εξαγωγή αυτών άμεσα για την υποστήριξη σε επιχειρησιακό επίπεδο των ανωτέρω σχεδίων. Η καταγραφή των δεδομένων θα γίνει με μετρήσεις και λήψη στοιχείων πεδίου και οι πληροφορίες και οι χάρτες που θα συνταχθούν ηλεκτρονικά και έντυπα, θα είναι διαθέσιμα σε όλες τις υπηρεσίες. Το Γραφείο Δασών θα είναι στελεχωμένο από ειδικότητες Δασολόγου/Δασοπόνου και Γεωπόνου, ενώ για τα πληροφοριακά συστήματα θα χρειαστεί και μερική υποστήριξη από την Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Επικοινωνίας, εκτός και προβλεφθεί στην κάθε ΠΕ.ΠΥ.Δ. η τοποθέτηση Πτυχιούχου Πληροφορικής για την υποστήριξη και άλλων θεμάτων, όπως την αναβάθμιση των δικτύων και των υπολογιστών της περιφέρειας. Η βάση δεδομένων μπορεί να επεκταθεί και σε άλλους τομείς με ενσωμάτωση στο σχεδιασμό περισσότερων πληροφοριών μεγάλων επιχειρήσεων ανάλογα με την επικινδυνότητά και τα υλικά τους (Χημικά, Seveso) ή  ιδιαίτερων περιοχών που πηγάζουν κίνδυνοι (δρόμοι, τροχαία ατυχήματα, χιονοπτώσεις κλπ).
Επισημαίνεται ότι μέσω του GOOGLE EARTH έχουμε μόνο υπηρεσίες θέασης και όχι πραγματική αξιοποίηση των δυνατοτήτων που δίνουν τα GIS.
Στο Τοπικό σχέδιο (σχέδιο μικρής κλιμάκωσης) θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στις παρακάτω παραμέτρους:
·         Μορφές Χρήσης Γης: Θα πρέπει να καταγράφεται λεπτομερέστατα η χρήση γης που υπάρχει στον τομέα ευθύνης της τοπικής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (δάσος, δασική έκταση, αγροτική, χορτολιβαδική κλπ).
·         Βλάστηση: Αναφορικά με τη βλάστηση θα πρέπει να γίνει μια ιεράρχηση των φυτικών ειδών που υπάρχουν σύμφωνα με το πιο εύφλεκτο είδος.
·         Βαθμός συγκόμωσης : Ανά Δάσος ή Δασική Έκταση (κατά προτίμηση ανά συστάδα) θα πρέπει να αποδοθεί ο βαθμός συγκόμωσης, ξεχωριστά τόσο για τον άνω όροφο του Δάσους (κόμη), για τον υπόροφο, αλλά και για την παρεδάφια βλάστηση. Ως βαθμός συγκόμωσης νοείται το εκατοστιαίο ποσοστό της δασικής έκτασης που καλύπτεται από τις κατακόρυφες προβολές των ορατών κομών των δένδρων. Πρόκειται για ένα δείκτη πυκνότητας της δασικής βλάστησης αλλά και ένα δείκτη που θα υποδεικνύει κατά πόσο μια πυρκαγιά θα μπορούσε να εξελιχθεί σε πυρκαγιά κόμης (επικόρυφη).
·         Η κλίση της επιφάνειας του ανάγλυφου: Θα πρέπει να αποδίδεται η κλίση ανά Δάσος ή Δασική Έκταση (κατά προτίμηση ανά συστάδα). Πρόκειται για έναν επιπλέον δείκτη, όπου συνυπολογίζοντας το βαθμό συγκόμωσης, την βλάστηση, την ένταση και την διεύθυνση του άνεμου θα  εξάγονται στοιχεία για την πιθανή ταχύτητα εξάπλωσης της πυρκαγιάς.
·         Μετεωρολογικά στοιχεία: Καταγραφή από τρεις τουλάχιστον μετεωρολογικούς σταθμούς, που να είναι ομοιόμορφα κατανεμημένοι στην περιοχή ευθύνης της τοπικής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Τα εν λόγω στοιχεία θα εξάγονται από τους μέσους όρους αλλά και τις μέγιστες τιμές της δεκαετίας. Οι δείκτες που θα πρέπει να καταγράψουμε θα πρέπει να είναι η ένταση και  διεύθυνση ανέμου, η θερμοκρασία, η υγρασία και οι βροχοπτώσεις.
·         Στατιστικά Στοιχεία: Καταγραφή ανά υπηρεσία στατιστικών στοιχείων με δείκτες, όπως ο αριθμός πυρκαγιών ανά τοπική κοινότητα, η έκταση και μορφή χρήσης της καμμένης γης, η ώρα εκδήλωσης, ο βαθμός συγκόμωσης, τα χρησιμοποιηθέντα μέσα, ο Δείκτης Επικινδυνότητας, ο άνεμος και η ένταση αυτού, η αιτία της πυρκαγιάς. Σκοπός είναι να καταγραφούν οι περιοχές που δίνουν περισσότερα περιστατικά πυρκαγιών, ώστε να συμπεριληφθούν στην αναθεώρηση των σχεδίων αλλά και στην λήψη μέτρων για την αποφυγή εκδήλωσης της πυρκαγιάς ή την άμεση καταστολή αυτής στο αρχικό στάδιο.
·         Οδικό δίκτυο: Καταγραφή μέσω GPS όλου του Δασικού και αγροτικού οδικού δικτύου, δίνοντας πληροφορίες βατότητας, προσπελασιμότητας αλλά και σημείων, όπου μπορούν δυο πυροσβεστικά οχήματα με αντίθετη κατεύθυνση να διέλθουν καθώς και τυχόν σημεία αναστροφής κλπ.
·          Αντιπυρικές Ζώνες: Να μην καταγράφονται Αντιπυρικές Ζώνες, οι οποίες έχουν κλείσει από βλάστηση ή δεν έχουν κατασκευαστεί με ελάχιστες προδιαγραφές (πχ πλάτος 2,5 φορές μεγαλύτερο του ύψους του δένδρου που υπάρχει, κλίση, προσανατολισμός κλπ).
·         Πυροφυλάκια: Στελέχωση των προφυλακίων και κατά τις βράδυνες ώρες, όταν υπάρχει δείκτης επικινδυνότητας 4 ή 5 αλλά και κατά την κρίση του Διοικητή, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, σε περίπτωση δείκτη επικινδυνότητας 3.
·         Εκκένωση κατοικημένων περιοχών: Απαίτηση από τον κάθε τοπικό πρόεδρο κοινότητας να κάνει όλες τις προπαρασκευαστικές ενέργειες για την συγκρότηση ομάδας πυρασφαλείας (υποχρέωση που απορρέει από το άρθρο 82 του ν. 3852/2010) της Τοπικής Κοινότητας και εξεύρεση χώρων, όπου θα κρίνεται ασφαλής η διαμονή των κάτοικων. Έγγραφη ενημέρωση για όλες τις ενέργειες που έχει προβεί και ενσωμάτωση στο Τοπικό σχέδιο (σχέδιο μικρής κλιμάκωσης). Η εντολή για εκκένωση θα δίνεται μόνο εάν έχει εξασφαλιστεί ότι η δίοδος διαφυγής είναι ασφαλής.
·         Συγκρότηση συνεργείου καθαρισμού οικοπέδων: Ενημέρωση και ενσωμάτωση στο σχέδιο των ενεργειών του Δήμου για την συγκρότηση συνεργείου (υποχρέωση απορρέουσα από το άρθρο 94 του ως άνω νόμου) και τον αριθμό καθαρισμών που έχουν γίνει πριν την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου στο τομέα του Δήμου αλλά και σε  Βι. Πε. και Βιο.Πα. Σε περίπτωση μη συγκρότησης συνεργείου καθαρισμού οικοπέδων, να απαιτείται επαρκής αιτιολόγηση περί της αιτίας, τη στιγμή που ο Δήμος έχει έσοδα από την μη συμμόρφωση των πολιτών στην υποχρέωση που έχουν.
·         Περιοχές αυξημένης τουριστικής δραστηριότητας: Ιδιαίτερη καταγραφή των περιοχών αυτών για τυχόν εγκλωβισμό ατόμων, με ιδιαίτερη αναφορά στον απεγκλωβισμό και στην ασφαλή μετακίνηση των αυτών σε περιοχή όπου δεν διατρέχουν κίνδυνο (αποκλεισμός περιοχών και υπόδειξη ασφαλών σημείων), σε περίπτωση ανάγκης.
·         Διατιθέμενο προσωπικό: Ανάλογα με τον αριθμό των οχημάτων που επανδρώνει η κάθε Π.Υ. σε περίπτωση εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς ανά 8ωρο κρίνεται απαραίτητη και η αναγραφή του ακριβούς αριθμού των απαραίτητων προς τούτο πυροσβεστικών υπαλλήλων, υπό τον όρο ότι όλες οι Υπηρεσίες για τον ίδιο αριθμό διατιθέμενων υπάλληλων να επανδρώνουν τον ίδιο αριθμό περιπολικών. Εφόσον Π.Υ. διαθέτει προς ενίσχυση άλλης ΠΕ.ΠΥ.Δ. τουλάχιστον 3 πυροσβεστικά οχήματα καλό θα ήταν να διατίθεται και ένας επιχειρησιακός Αξιωματικός, ώστε να επεμβαίνουν στο συμβάν ως Ομάδα.
·         Επιφυλακή Προσωπικού: Σε περίπτωση Δείκτη Επικινδυνότητας 4 ή 5 το προσωπικό να τίθεται κανονικά σε επιφυλακή από το Αρχηγείο ή την αρμόδια ΠΕΠΥΔ, με επακριβή καθορισμό του χρόνου προσέλευσης των υπαλλήλων, και όχι σε αυξημένη ετοιμότητα, όπως συνηθίζεται. Ο Διοικητής να επανδρώνει τα οχήματα, σύμφωνα με το σχέδιο που έχει καταρτίσει και να υπολογίζει για την ομάδα ή βάρδια επιφυλακής ανάλογο χρόνο ανάπαυσης που να χορηγείται την αμέσως επόμενη ημέρα, με απαραίτητη προαπαιτούμενη διευκρίνιση της μέγιστης ημερήσιας και εβδομαδιαίας απασχόλησης του κάθε υπαλλήλου ανά δασική πυρκαγιά.
·         Διαχείριση δασικής πυρκαγιάς: Κατά την εκδήλωση δασικής πυρκαγιάς ο επιχειρησιακός Αξιωματικός (Κρόνος), ο τοπικός Διοικητής της εμπλεκόμενης υπηρεσίας και ο Διοικητής Νομού να συνιστούν το «τοπικό στρατηγείο» για την καταστολή αυτής. Ο Περιφερειακός Διοικητής να μεταβαίνει στον τόπο της πυρκαγιάς μόνο σε συμβάντα μεγάλης έκτασης και κυρίως να ασκεί συντονιστικό ρόλο από το τοπικό ΠΕΚΕ, όπου εκεί θα προσέρχονται και οι υπόλοιποι εκπρόσωποι των συναρμοδίων αρχών (αστυνομία, στρατός, πολιτική προστασία κλπ). Στην περίπτωση αυτή αλλά και γενικότερα κατά την εκτέλεση υπηρεσίας προληπτικής πυροπροστασίας να υπάρχει σαφής προσδιορισμός των καθηκόντων του επιχειρησιακού Αξιωματικού (Κρόνου) με δυνατότητα εκτέλεσης της υπηρεσίας του σε Α, Β και Γ οκτάωρο, ακόμα και κατ΄οίκον ή εντός της υπηρεσίας, ανάλογα με το δείκτη επικινδυνότητας.
·          Διασφάλιση ελάχιστων απαιτήσεων υγείας και ασφάλειας με προληπτικό κατ’ έτος ιατρικό έλεγχο όλων των πυροσβεστικών υπαλλήλων πριν την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου, ενώ σε μεγάλα συμβάντα δασικών πυρκαγιών, να διασφαλίζεται η παρουσία Υπηρεσιακού Ιατρού της οικείας ΠΕ.ΠΥΔ. με νοσηλευτή για παροχή πρώτων βοηθειών. Να προβλέπεται στα σχέδια και η δυνατότητα τα δασικά περιπολικά να διαθέτουν εντός του τομέα ευθύνης στεγασμένο χώρο, που να ικανοποιεί και να καλύπτει τις στοιχειώδεις ανάγκες αυτών (π.χ. ξύλινοι οικίσκοι με παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, νερό, wc, τηλέφωνο ασύρματο).   
·         Λοιπές ομάδας πυροπροστασίας: Εθελοντικές ομάδες, Περίπολα Δασαρχείων, Πυροπροστασία Δήμων, Θηροφυλακή να τίθενται στις Διαταγές του τοπικού Διοικητή της Υπηρεσίας που ανήκουν, δηλώνοντας καθημερινά την επάνδρωση τους σε προσωπικό και οχήματα.
·         Μηχανήματα Δήμων και Υδροφόρες: Να τίθενται άμεσα στις Διαταγές του τοπικού Διοικητή της Υπηρεσίας που ανήκουν κυρίως κατά την αντιπυρική περίοδο.
·         Ένοπλες Δυνάμεις: Ενσωμάτωση στο τοπικό σχέδιο πρόβλεψης περί ενεργοποίησης του σχεδίου «Δευκαλίων» σε περίπτωση εμπλοκής.
·         Καταγραφή προληπτικών ενεργειών από τους εμπλεκομένους φορείς. Κάθε χρόνο εκδίδεται εγκύκλιος από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας που καθορίζει τις αρμοδιότητες του κάθε φορέα. Η Εγκύκλιος αυτή πρέπει να παγιωθεί και να περιλαμβάνει ειδική μνεία περί των προληπτικών ενεργειών που οφείλουν να έχουν  ολοκληρωθεί πριν την αντιπυρική περίοδο.
·         Διατιθέμενα μέσα και πόροι: Το σχέδιο θα πρέπει να συντάσσεται συμφώνα με την υπάρχουσα κατάσταση σε μέσα και πόρους. Ειδικότερα, θα αναγράφεται ρητά ότι τα οχήματα που εμπλέκονται με την καταστολή των Δασικών Πυρκαγιών και των Πυρκαγιών Υπαίθρου θα πρέπει να φέρουν:
§  Αναπνευστικές Συσκευές για όλο το πλήρωμα του οχήματος.
§  Καταφύγια Πυρκαγιάς για όλο το πλήρωμα του οχήματος.
§  Κατά την εμπλοκή τους στην κατάσβεση κλειστά παράθυρα και αεραγωγούς, ώστε να είναι λειτουργική η πυροπροστασία του οχήματος.
§  Αλυσοπρίονα συντηρημένα και λειτουργικά.
§  Φορητή αντλία μόνιμα (όχι ηλεκτρική).
§  Μόνιμα ανταλλακτικά που να συνδέονται και με γεωτρήσεις αγροτών.
§  Εγκαταστάσεις για κατάσβεση μόνο με σωλήνες 25 χιλιοστών, συνδεμένες στην υψηλή παροχή του οχήματος.
§  Να είναι τύπου 4Χ4, σχεδιασμένα για δασικές πυρκαγιές (πχ οχήματα πόλης με το φίλτρο αέρος (χάρτινο) χαμηλά κάτω από την μηχανή με αποτέλεσμα την αναρρόφηση καυτρών εντός του φίλτρου με συνέπεια πυρκαγιά εντός του φίλτρου – πρώτο σύμπτωμα το σβήσιμο του κινητήρα του οχήματος- αφήνοντας τον μάχιμο χωρίς νερό και στην συνέχεια μετάδοση της πυρκαγιάς εντός της καμπίνας του οχήματος).
§  Διάθεση και χρησιμοποίηση των αναγκαίων ΜΑΠ από όλους τους υπάλληλους
Περαιτέρω και προς διευκόλυνση των ανωτέρω θα μπορούσε να τοποθετηθεί ανώτερος Αξιωματικός ειδικότητας Μηχανικού, Δασολόγου, Χημικού, Νομικού κλπ ως σύνδεσμος του ΠΣ στις δομές Πολιτικής Προστασίας όλων των βαθμίδων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπου θα συνδράμει διοικητικά   στη σύνταξη των σχεδίων καταστολής δασικών πυρκαγιών, πλημμυρών και άλλων εκτάκτων καταστάσεων.
Εναέρια μέσα: Η χρήση των εναέριων μέσων σε περίπτωση που κρίνεται απαραίτητη η συνδρομή τους θα πρέπει να είναι άμεση εφόσον κριθούν ως αναγκαία από τον πρώτο Επιχειρησιακό Αξιωματικό που θα βρεθεί στην περιοχή. Τα εναέρια μέσα καθίστανται ιδιαίτερος μοχλός δασοπυρόσβεσης στη χώρα μας καθώς τα ελληνικά δάση παρουσιάζουν μεγάλο βαθμό συγκόμωσης σε όλα τα επίπεδα, γεγονός το οποίο αυξάνει το πυροθερμικό φορτίο που θα εκλύθει σε μια δασική πυρκαγιά, κάνοντάς την γρήγορα επικόρυφη.

Ακόμη, κατατίθενται κάποιες επιμέρους προτάσεις προς υιοθέτηση οι οποίες εκτιμούμε ότι θα βοηθήσουν στην αποτελεσματικότητα των πυροσβεστικών επιχειρήσεων και στην ομαλή λειτουργία των εμπλεκομένων υπηρεσιών:
α) Χαρτογράφηση και ενσωμάτωση στο σχέδιο δασικών πυρκαγιών όλων των μεγάλων επιχειρήσεων ανάλογα με την επικινδυνότητά τους και τα υλικά τους.
β)  Διασφάλιση των ελάχιστων απαιτήσεων υγείας και ασφάλειας για τους πυροσβεστικούς υπαλλήλους. Στο πλαίσιο αυτό:
·         Σε  μεγάλα συμβάντα δασικών πυρκαγιών, να διασφαλίζεται η παρουσία Υπηρεσιακού Ιατρού της ΠΕ.ΠΥΔ. με νοσηλευτή για παροχή πρώτων βοηθειών.
·         Καθορισμός της μέγιστης ημερήσιας και εβδομαδιαίας απασχόλησης του κάθε υπαλλήλου σε δασική πυρκαγιά. ΣΩΣΤΟ
·         Να προβλέπεται στα σχέδια η δυνατότητα των δασικών περιπολικών να ευρίσκονται σε σκεπαστό/σκιώδη χώρο.
γ) Καθορισμός του χρόνου προσέλευσης των υπαλλήλων σε περίπτωση επιφυλακής σε όλα τα στάδια επικινδυνότητας. Επιπροσθέτως σε περίπτωση προσέλευσης υπαλλήλων, λόγω επιφυλακής,  να χορηγείται ο ανάλογος χρόνος ανάπαυσης.
δ)  Ο επιχειρησιακός Αξιωματικός Κρόνος, ο τοπικός Διοικητής της εμπλεκόμενης υπηρεσίας και ο Διοικητής Νομού να συνιστούν το τοπικό στρατηγείο για την αντιμετώπιση του συμβάντος δασικής πυρκαγιάς. Ο Περιφερειακός Διοικητής να  μεταβαίνει στον τόπο της πυρκαγιάς μόνο σε συμβάντα μεγάλης έκτασης και κυρίως να ασκεί συντονιστικό ρόλο από το ΠΕΚΕ, όπου εκεί θα προσέρχονται και οι υπόλοιποι εκπρόσωποι των συναρμοδίων αρχών (αστυνομία, στρατός, πολιτική προστασία κλπ).
ε) Ανά 3 πυρ/κα οχήματα που στέλνονται για ενίσχυση άλλης περιφερειακής Διοίκησης να διατίθεται ένας επιχειρησιακός Αξιωματικός ώστε να επεμβαίνει στο συμβάν ως Ομάδα.
Δεδομένου ότι η ρίζα του προβλήματος των δασικών πυρκαγιών και των πυρκαγιών υπαίθρου εντοπίζεται στην μη σωστή και ορθή διαχείριση της καύσιμης ύλης, εάν επιθυμούμε πραγματικά να μειώσουμε το κόστος της καταστολής αυτών με εναέρια μέσα, θα πρέπει να αυξήσουμε το κόστος της πρόληψης αυτών μέσω π.χ. της άμεσης εφαρμογής διαχειριστικών μελετών των δασικών εκτάσεων.
Σε κάθε περίπτωση δε θα πρέπει να παραγνωρίζεται το γεγονός ότι, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δασών, «περίοδοι που θεωρούνται ως παραδείγματα επιτυχίας ακολουθούνται από περιόδους καταστροφικών πυρκαγιών (mega fire)» (πχ περίοδος 2000 έως και 2006 υποδέχτηκε το 2007). Οι συγκεκριμένες συνήθως περίοδοι συνοδεύονται από καλοκαίρια με βροχές και υψηλή υγρασία και όχι μεγάλη ένταση και διάρκεια σε ανέμους (ετησίες). Αποτέλεσμα των βροχοπτώσεων και της υγρασίας είναι η σημαντική αύξηση της βιομάζας επί χρόνια.
Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι τα δυσμενή δημοσιονομικά της χώρας δε συνιστούν επ’ ουδενί λόγο εφησυχασμού, η μέριμνα για την συνεχή και αδιάλειπτη επιχειρησιακή προετοιμασία και ετοιμότητα του πυροσβεστικού οργανισμού, ιδίως ενόψει και κατά την αντιπυρική περίοδο, πρέπει να είναι διαρκής και αδιαπραγμάτευτη έναντι του συνόλου των πολιτών και για το λόγο αυτό αναμένουμε την ανταπόκρισή σας στις διατυπωθείσες παρατηρήσεις μας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Α.Υ.Π.Σ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου