Παρασκευή, 21 Ιουλίου 2017

Αποδοχές Δοκίμων Πυροσβεστικής Ακαδημίας

Παρέμβαση μας για το ανακύψαν ζήτημα με τις Αποδοχές των Δοκίμων Πυροσβεστικής Ακαδημίας προς τον κ. Αν. Υπουργό Εσωτερικών Νικόλαο Τόσκα.
Με τα άρθρα 123 επ. του Μέρους ΣΤ΄ («Μισθολογικές Ρυθμίσεις Ειδικών Κατηγοριών Λειτουργών και Υπαλλήλων του Δημοσίου Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ., καθώς και των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντίστοιχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής») του ν. 4472/2017 (Α΄ 74) ρυθμίζονται τα σχετικά με το νέο μισθολόγιο του πυροσβεστικού προσωπικού, μεταξύ του οποίου περιλαμβάνονται και οι Δόκιμοι των Σχολών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.

Ειδικότερα και αναφορικά με τη συγκεκριμένη κατηγορία προσωπικού, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. Ε΄ του άρθρου 127 («Επιδόματα»), «Τα επιδόματα των παραγράφων Β΄ έως Ε΄ του παρόντος δεν καταβάλλονται στους οπλίτες βραχείας ανακατάταξης (μέχρι τριών ετών), στους μαθητές των σχολών αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και των σχολών των Σωμάτων Ασφαλείας, στους …».
Ωστόσο, στην παρ. 6γ του άρθρου 126 του ιδίου ως άνω νόμου ορίζεται ότι «γ. Μαθητές που προέρχονται από τα Σώματα Ασφαλείας συνεχίζουν να λαμβάνουν το σύνολο των αποδοχών που αντιστοιχεί στον κατεχόμενο βαθμό», διάταξη ειδικότερη έναντι αυτής του άρθρου 127 τουλάχιστον όσον αφορά στους Δόκιμους Ανθυποπυραγούς που προέρχονται από το Πυροσβεστικό Σώμα (ήτοι στους τριτοετείς και τεταρτοετείς).
Καίτοι η εν λόγω ειδική διάταξη είχε από μέρους μας επισημανθεί στη Διοίκηση, η τελευταία προέβη στην έκδοση του υπ’ αριθ. 43542 Φ.105.6/17-10-2017 εγγράφου με θέμα «Απασχόληση Δοκίμων Ανθυποπυραγών και Δοκίμων Πυροσβεστών», όπου, μεταξύ άλλων, αναφέρει στην παρ. 1β αυτής ότι «β. Στους εν λόγω υπαλλήλους, δεν είναι δυνατή η καταβολή των επιδομάτων των παραγράφων Β΄ έως και Ε΄ του άρθρου 127 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74)», χωρίς να εξαιρεί, ως θα όφειλε, τους τριτοετείς και τεταρτοετείς -προερχόμενους από το Πυροσβεστικό Σώμα- Δόκιμους Ανθυποπυραγούς, δημιουργώντας πέραν των άλλων δυσαρμονία στον επιχειρησιακό σχεδιασμό της τρέχουσας αντιπυρικής περιόδου, καθόσον οι εν λόγω υπάλληλοι δε θα δύνανται να απασχολούνται πλέον σε Υπηρεσία Γ’ Φυλακής (22:00-07:30) καθημερινά καθώς και καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως, στο πλαίσιο της συνταγματικά κατοχυρωμένης αρχής της νομιμότητας, μεριμνήσετε για την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας, ενώ, περαιτέρω, αναμένουμε από τη Διοίκηση να πράξει τα δέοντα για την ισότιμη μεταχείριση και των λοιπών δοκίμων της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου