Παρασκευή, 13 Οκτωβρίου 2017

Αμοιβές διδακτικού προσωπικού της Πυροσβεστικής Ακαδημίας

Παρέμβαση της Ένωσης μας προς το σύνολο των θεσμικά υπευθύνων της πολιτικής (κ. Αν. Υπουργός & κ. ΓΓΠΠ) και πυροσβεστικής  (Αρχηγός, Υπαρχηγός ΠΣ & Διοικητής ΠΥΡ.Α.) ηγεσίας με αντικείμενο τις «Αμοιβές διδακτικού προσωπικού της Πυροσβεστικής Ακαδημίας». 
Ακολουθεί το περιεχόμενο της επιστολής:\

Κ. Διοικητή,
Σύμφωνα με το άρθρο 13 του π.δ. 174/1983 «Κανονισμός Πυροσβεστικής Ακαδημίας» (Α΄ 68), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μεταξύ των αρμοδιοτήτων του Διοικητή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας (ΠΥΡ.Α.) είναι η καταβολή των μισθών του προσωπικού και των Δοκίμων αυτής. 
Ωστόσο, κατόπιν και σχετικών οχλήσεων εν ενεργεία πυροσβεστικών υπαλλήλων που ανήκαν στο διδακτικό προσωπικό των Σχολών της ΠΥΡ.Α. κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-17, διαπιστώνεται η μη καταβολή του συνόλου των αμοιβών για το έτος αυτό, τη στιγμή μάλιστα που είναι ήδη εν εξελίξει το ακαδημαϊκό έτος 2017-18.
Το εν λόγω διαπιστούμενο γεγονός δεν περιποιεί τιμή για το εκπαιδευτικό ίδρυμα του Πυροσβεστικού Σώματος, το οποίο τυγχάνει εξαιρετικά ψηλά στις προτιμήσεις των υποψηφίων στις πανελλαδικές εξετάσεις και ενδεχομένως αποτελεί λόγο και για το μειωμένο ενδιαφέρον εκ μέρους ιδιωτών καθηγητών αλλά και εν ενεργεία πυροσβεστικών υπαλλήλων στην πρόσφατη προκήρυξη θέσεων για τον ορισμό διδακτικού προσωπικού στη Σχολή Ανθυποπυραγών, στη Σχολή Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης Αξιωματικών και στη Σχολή Πυροσβεστών της ΠΥΡ.Α.

Πέμπτη, 5 Οκτωβρίου 2017

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2017

Την 27η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00, πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Ένωσης Πτυχιούχων Αξιωματικών και Υπαξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, στα γραφεία της στην Αθήνα, επί της οδού Πειραιώς 31, ΤΚ 10553, κατόπιν σχετικής προηγηθείσας πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στη συνέλευση υπήρξε απαρτία σύμφωνα με το καταστατικό και όλες οι κατωτέρω αναφερόμενες αποφάσεις ελήφθησαν ομόφωνα. 

Τα αποτελέσματα της ως άνω Γενικής Συνέλευσης έχουν περιληπτικά ως εξής: 

Δευτέρα, 2 Οκτωβρίου 2017

Θεσμική επαναφορά του βαθμού του Υπαρχιπυροσβέστη Γενικών Καθηκόντων


Παρέμβαση της Ένωσης μας προς τον κ. Αν. Υπουργό Εσωτερικών Νικόλαο Τόσκα με αντικείμενο τη «Θεσμική επαναφορά του βαθμού του Υπαρχιπυροσβέστη Γενικών Καθηκόντων» μέσω τεκμηριωμένης επιστολής. 

Ακολουθεί το περιεχόμενο της επιστολής:

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Με το άρθρο 1 του π.δ. 125/87 «Κατάργηση του βαθμού του Υπαρχιπυροσβέστη Γενικών Υπηρεσιών και ρύθμιση θεμάτων προαγωγών του Πυροσβεστικού προσωπικού» (Α΄ 68), καταργήθηκε ο βαθμός του Υπαρχιπυροσβέστη για την κατηγορία του πυροσβεστικού προσωπικού Γενικών Καθηκόντων του Πυροσβεστικού Σώματος.
Με τα άρθρα 123 επ. του Μέρους ΣΤ΄ («Μισθολογικές Ρυθμίσεις Ειδικών Κατηγοριών Λειτουργών και Υπαλλήλων του Δημοσίου Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ., καθώς και των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντίστοιχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής») του ν. 4472/2017 (Α΄ 74) ρυθμίζονται τα σχετικά με το νέο μισθολόγιο του πυροσβεστικού προσωπικού, μεταξύ του οποίου περιλαμβάνονται και οι πυροσβέστες ως εντασσόμενοι στην κατηγορία Β΄ από άποψη μισθολογικής κατάταξης.