Πέμπτη, 5 Οκτωβρίου 2017

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2017

Την 27η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00, πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Ένωσης Πτυχιούχων Αξιωματικών και Υπαξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, στα γραφεία της στην Αθήνα, επί της οδού Πειραιώς 31, ΤΚ 10553, κατόπιν σχετικής προηγηθείσας πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στη συνέλευση υπήρξε απαρτία σύμφωνα με το καταστατικό και όλες οι κατωτέρω αναφερόμενες αποφάσεις ελήφθησαν ομόφωνα. 

Τα αποτελέσματα της ως άνω Γενικής Συνέλευσης έχουν περιληπτικά ως εξής: 


Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των πρακτικών της τελευταίας Γενικής Συνέλευσης και των Εκθέσεων πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο από 1/7/2016 έως και 30/8/2017.

Θέμα 2ο: Υποβολή και έγκριση της πρόσφατης απόφασης του Δ.Σ. για μείωση της ετήσιας εισφοράς των μελών της Ένωσης από τα 40 € στα 30 €, λόγω της παρατεταμένης δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας.

Θέμα 3ο:  Κατάθεση επεξεργασμένης πρότασης επί του Κανονισμού Μεταθέσεων προς διόρθωση των προσφάτως προκληθεισών αδικιών σε βάρος του προσωπικού, με σημείο αναφοράς το δήμο συμφερόντων και τη διενέργεια μεταθέσεων εντός νομού με χιλιομετρικά κριτήρια.

Θέμα 4ο: Πραγματοποίηση συνέντευξης τύπου μετά το πέρας της αντιπυρικής περιόδου με θέμα την αποτίμησή της.

Θέμα 5ο: Τροποποίηση καταστατικού επί τη βάσει του προσδιορισμού ως ανώτατου βαθμού συμμετοχής στα αιρετά όργανα της Ένωσης, αυτόν του Πυράρχου.

Θέμα 6ο: Διενέργεια των επόμενων αρχαιρεσιών κατά το α΄ εξάμηνο του 2019

Περαιτέρω, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ένωσης, κ. Αντώνης Κούκουζας, ενημέρωσε τα μέλη περί του προσφάτως ψηφισθέντος ειδικού μισθολογίου του πυροσβεστικού προσωπικού και των δυσμενών επιπτώσεων που θα επιφέρει σε αυτό, κατά την οποία διαπιστώθηκε η έντονη ανησυχία των συμμετεχόντων όσον αφορά στην εφαρμογή του, ενώ συζητήθηκαν εκτενώς από τα μέλη οι απαραίτητες δράσεις που θα πρέπει να αναληφθούν στο προσεχές χρονικό διάστημα.
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών για θέματα γενικότερου υπηρεσιακού ενδιαφέροντος σε συνάρτηση με την κρατούσα εθνική δημοσιονομική συγκυρία. 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου