Δευτέρα, 2 Οκτωβρίου 2017

Θεσμική επαναφορά του βαθμού του Υπαρχιπυροσβέστη Γενικών Καθηκόντων


Παρέμβαση της Ένωσης μας προς τον κ. Αν. Υπουργό Εσωτερικών Νικόλαο Τόσκα με αντικείμενο τη «Θεσμική επαναφορά του βαθμού του Υπαρχιπυροσβέστη Γενικών Καθηκόντων» μέσω τεκμηριωμένης επιστολής. 

Ακολουθεί το περιεχόμενο της επιστολής:

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Με το άρθρο 1 του π.δ. 125/87 «Κατάργηση του βαθμού του Υπαρχιπυροσβέστη Γενικών Υπηρεσιών και ρύθμιση θεμάτων προαγωγών του Πυροσβεστικού προσωπικού» (Α΄ 68), καταργήθηκε ο βαθμός του Υπαρχιπυροσβέστη για την κατηγορία του πυροσβεστικού προσωπικού Γενικών Καθηκόντων του Πυροσβεστικού Σώματος.
Με τα άρθρα 123 επ. του Μέρους ΣΤ΄ («Μισθολογικές Ρυθμίσεις Ειδικών Κατηγοριών Λειτουργών και Υπαλλήλων του Δημοσίου Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ., καθώς και των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντίστοιχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής») του ν. 4472/2017 (Α΄ 74) ρυθμίζονται τα σχετικά με το νέο μισθολόγιο του πυροσβεστικού προσωπικού, μεταξύ του οποίου περιλαμβάνονται και οι πυροσβέστες ως εντασσόμενοι στην κατηγορία Β΄ από άποψη μισθολογικής κατάταξης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 124 του ανωτέρω θεσμικού πλαισίου, στη συγκεκριμένη κατηγορία προσωπικού περιλαμβάνονται υπαξιωματικοί, ανθυπασπιστές και αξιωματικοί που προέρχονται από τις παραγωγικές σχολές Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων (Α.Σ.Σ.Υ.), αξιωματικοί του ν.δ. 649/1970 (Α΄176), υπαξιωματικοί, ανθυπαστυνόμοι και αντίστοιχοι και αξιωματικοί που προέρχονται από παραγωγικές ή μη σχολές των Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς και αστυφύλακες, πυροσβέστες και λιμενοφύλακες των ίδιων Σωμάτων.
Από την ερμηνευτική προσέγγιση των παραπάνω διατάξεων, διαπιστώνεται ότι αν και υφίστανται στο Πυροσβεστικό Σώμα βαθμοί αντίστοιχοι των Αρχιλοχία και Λοχία Ενόπλων Δυνάμεων ή Αρχιφύλακα και Αστυφύλακα ΕΛ.ΑΣ ή Αρχικελευστή και Κελευστή Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ (Αρχιπυροσβέστης και Πυροσβέστης Γενικών Καθηκόντων), δεν ισχύει το ίδιο για τον ενδιάμεσο βαθμό του Επιλοχία για τις Ένοπλες Δυνάμεις, του Υπαρχιφύλακα για την Ελληνική Αστυνομία και του Επικελευστή για το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή. Το εν λόγω βαθμολογικό κενό, πέραν της δυσμενούς διάκρισης και μεταχείρισης που εισάγει για τους πυροσβέστες Γενικών Καθηκόντων έναντι των συναδέλφων τους Ειδικών Καθηκόντων αλλά και από τις Ένοπλες Δυνάμεις και τα λοιπά Σώματα Ασφαλείας, πρόκειται να προκαλέσει σε αυτούς περαιτέρω μισθολογικές απώλειες λόγω της αδυναμίας τους να υπαχθούν στα μισθολογικά κλιμάκια που προβλέπονται για το βαθμό του Επιλοχία και αντιστοίχων.
Κατόπιν των ανωτέρω, δεδομένων των προσφάτως θεσμοθετημένων εναρμονισμένων μισθολογικών ρυθμίσεων των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντίστοιχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και εν αναμονή θεσμοθέτησης βαθμολογίου Υπαξιωματικών, παρακαλούμε όπως, στο πλαίσιο της ισονομίας, μεριμνήσετε για τη θεσμική επαναφορά του βαθμού του Υπαρχιπυροσβέστη Γενικών Καθηκόντων. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου