Παρασκευή, 15 Ιουνίου 2018

Η ΕΠΑΥΠΣ ΣΥΜΠΟΡΕΥΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αποκλεισμός των πολυτέκνων (γονέων και παιδιών) από την εισαγωγή τους, ως ειδική κατηγορία, στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας

Συνάντηση με τον πρόεδρο της Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος κ. Θεοτοκάτο πραγματοποίησε ο Πρόεδρος της ΕΠΑΥΠΣ. Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η κοινή δράση σχετική με τον αποκλεισμό των πολυτέκνων (γονέων και παιδιών) από την εισαγωγή τους, ως ειδική κατηγορία, στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. Εκτίμηση της ΕΠΑΥΠΣ είναι ότι με το δημογραφικό και το «brain drain» να εξελίσσονται σε εθνικό βρόχο, ο αποκλεισμός των πολυτέκνων από τις ειδικές κατηγορίες των πανελληνίων εξετάσεων για εισαγωγή στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας είναι αδιανόητος και σε κάθε περίπτωση αντισυνταγματικός (αρθ. 21Σ). Ακολουθεί  η επιστολή της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων προς τον κ. Νικόλαο Τόσκα, Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, προϊόν της εποικοδομητικής συνάντησης μας.

Αρ. Πρωτ. 572
Αθήνα, 13/6/2018

Αξιότιμο                              
Κύριο Νικόλαο Τόσκα
Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Π. Κανελλοπούλου 4, Τ.Κ. 101 77 Αθήνα


ΘΕΜΑ: Αποκλεισμός των πολυτέκνων (γονέων και παιδιών) από την εισαγωγή τους, ως ειδική κατηγορία, στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας

            Κύριε Υπουργέ.  

1 α .   Με τις διατάξεις του Π.Δ. 53/1989 (ΦΕΚ 26/Α/31-1-1989) «Προαγωγές Πυροσβεστικού Προσωπικού και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων», οι πολύτεκνοι  (γονείς και παιδιά) εισάγονταν στην Πυροσβεστική Σχολή, ως ειδική κατηγορία, σε ποσοστό 10% συνολικά. Ειδικότερα στο άρθρο 2 του ως άνω Π.Δ. προβλέπετο:
            «1. Από τον αριθμό των Δόκιμων που εισάγονται κάθε φορά στα Τμήματα της Πυροσβεστικής Σχολής ποσοστό μέχρι 10% συνολικά καλύπτεται από τις κατηγορίες υποψηφίων με βάση τη σειρά επιτυχίας τους στο διαγωνισμό.
α. Πολύτεκνοι και τέκνα πολυτέκνων …»
β.         Η, κατά τ’ ανωτέρω, θεσπισθείσα διάταξη λειτούργησε επί 10ετίες, αποτελούσε δημογραφικό κίνητρο και δεν δημιούργησε κανένα απολύτως πρόβλημα, μιας και ο αριθμός των υποψηφίων πολυτέκνων ήταν ελάχιστος.  

2.         Δυστυχώς επακολούθησε η ψήφιση του Π.Δ. 44/2016 (ΦΕΚ 68/Α/19-4-2016), με το οποίο η ειδική κατηγορία των πολυτέκνων (γονέων και παιδιών) αποκλείστηκε από τις ειδικές κατηγορίες που προβλέπει το άρθρο 3 του Π. Διατάγματος ήτοι:
α.         Τέκνα αναπήρων και θυμάτων πολέμου σε ποσοστό 3%.
β.         Τέκνα αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης, σε ποσοστό 3%.
γ.         Τέκνα και αδελφοί υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος, που πέθαναν στην υπηρεσία, σε ποσοστό 3%.
δ.         Τέκνα Ελλήνων πολιτών που έχασαν τη ζωή τους ή έχουν ανικανότητα σε ποσοστό τουλάχιστον 67% συνεπεία τρομοκρατικής πράξης, σε ποσοστό 3%.
ε.         Εθελοντές Πυροσβέστες με τριετή εθελοντική υπηρεσία, σε ποσοστό 5%.
στ.       Έλληνες της μουσουλμανικής μειονότητος της Θράκης , σε ποσοστό 2%.

3.         Επιβάλλεται, όπως στις ειδικές κατηγορίες του άρθρου 3 του Π.Δ. 44/2016, να συμπεριληφθεί και η κατηγορία των πολυτέκνων (γονέων και παιδιών) για την εισαγωγή τους στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας μέχρι ποσοστό 10% του αριθμού των δοκίμων που εισάγονται κάθε φορά στην οικεία Σχολή.

4.         Η, κατά τ’ ανωτέρω, ρύθμιση υπαγορεύεται εκ του γεγονότος ότι:
α.        Εντάσσεται στην υποχρέωση που έχει η πολιτεία να ασκεί, σε κάθε περίπτωση, δημογραφική πολιτική κατ΄ εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 21 του Συντάγματος που επιτάσσει ρητά:
«5. Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή δημογραφικής πολιτικής καθώς και η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων αποτελεί υποχρέωση του κράτους».
β.         Το παραπάνω αναφερόμενο Π.Δ. 44/2016 θα καταστεί σύννομο με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 21 του Συντάγματος που ορίζει:
«Πολύτεκνες οικογένειες έχουν δικαίωμα της ειδικής φροντίδας του κράτους»
γ.         Θα αποτελέσει και θα λειτουργήσει ως δημογραφικό κίνητρο, τη στιγμή κατά την οποία η χώρα μας καταρρέει δημογραφικά.
            Αρκεί να επισημανθεί ότι τον περασμένο χρόνο οι θάνατοι εκτοξεύθηκαν στις 123.079 (27/12/2017), ενώ οι γεννήσεις συρρικνώθηκαν στις 88.132. Είχαμε δηλαδή υπεροχή των θανάτων κατά 34.947!!!
            Γίνεται επί του προκειμένου επίκληση των δημογραφικών στοιχείων του περασμένου έτους (μέχρι 27/12/2017), γιατί το Υπουργείο Εσωτερικών δυστυχώς έκλεισε τη στρόφιγγα από την οποία μπορούσε να αντλήσει κανείς τα στοιχεία αυτά, με αποτέλεσμα να υπάρχει πλήρης άγνοια για τον αριθμό των γεννήσεων, των θανάτων και άλλων δημογραφικών στοιχείων.
δ.         Εντάσσεται στο πνεύμα των αποφάσεων του ΣτΕ, με βάση τις οποίες:
«Η εξυπηρέτηση του ατομικού συμφέροντος των πολυτέκνων, αποτελεί εξυπηρέτηση του γενικοτέρου δημοσίου συμφέροντος, προ του οποίου και αυτή η αρχή της ισότητας των Ελλήνων απέναντι στο νόμο υποχωρεί, λόγω του δημογραφικού προβλήματος που αντιμετωπίζει η χώρα μας».
ε.         Η ρύθμιση αυτή ισχύει για:
·         Τις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας, με βάση το άρθρο 11 παρ. 1 του Ν. 3667/2008 (ΦΕΚ 114/Α/18-6-2008).
·         Τις Στρατιωτικές Σχολές, με βάση το άρθρο 11 του Ν.3648/2008 )(ΦΕΚ 38/Α/29-2-2008).
·         Τις Δημόσιες Σχολές του Εμπορικού Ναυτικού με βάση το άρθρο 11 του Ν. 3667/2008 (ΦΕΚ 114 /Α/18-6-2008)

5.         Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, σας παρακαλούμε Κύριε Υπουργέ, όπως στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 3 του Π.Δ. 44/2016, να προστεθεί η παρακάτω διάταξη:
«Στις προκηρυσσόμενες κάθε φορά θέσεις για τις πάσης φύσεως κατηγορίες προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10 %) για κάθε κατηγορία καλύπτεται από πολυτέκνους και τέκνα πολυτέκνων»

Κοινοποίηση
Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος

Με εκτίμηση
Για την ΑΣΠΕ

     Ο Πρόεδρος                        Ο Γεν. Γραμματέας                     Ο ΔιευθυντήςΒασίλειος Θεοτοκάτος      Εμμανουήλ  Χρυσόγελος      Χαράλαμπος Παύλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου