Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου 2020

Οι δυναμικές προοπτικές ενός μεγαλόπνοου Σχεδίου Νόμου για την Πολιτική Προστασία και το Πυροσβεστικό Σώμα


Από τη μελέτη του υπό δημόσια διαβούλευση Σχεδίου Νόμου για την αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος και την Πολιτική Προστασία, διαπιστώνεται ότι μια σειρά πάγιων αιτημάτων της Ένωσής μας, καταρχήν, υλοποιούνται. Ειδικότερα:  

• Θεσπίζεται βαθμολόγιο για το χαμηλόβαθμο προσωπικό, το οποίο αποκτά πλέον, κατόπιν φοίτησης στις οικείες Σχολές, τη δυνατότητα βαθμολογικής και μισθολογικής εξέλιξης, αποκαθιστώντας την υφιστάμενη ανισότητα με τους λοιπούς ένστολους. Το εν λόγω βαθμολόγιο που περιλαμβάνει και το βαθμό του Υπαρχιπυροσβέστη, τη θεσμική επαναφορά του οποίου ζητάμε από τον Οκτώβριο του 2017, αφορά τόσο στους νέους, προερχόμενους εκ πανελληνίων εξετάσεων, πυροσβεστικούς υπαλλήλους όσο και στους παλαιότερους που παρέμεναν για χρόνια εγκλωβισμένοι σε χαμηλή «βαθμολογική οροφή» με δυσμενείς μισθολογικές συνέπειες για τους ίδιους και τις οικογένειες τους.

• Η δια βίου εκπαίδευση των πυροσβεστικών υπαλλήλων καθίσταται προτεραιότητα και επιδίωξη μέσω της σύστασης οικείων Σχολών σε κάθε βαθμίδα εξέλιξης. Η Πυροσβεστική Ακαδημία, υπό την «ομπρέλα» της Εθνικής Σχολής Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων ως ΝΠΔΔ, αναβαθμίζεται ως φορέας πιστοποιημένης εκπαίδευσης και γνώσης για όλο το πυροσβεστικό προσωπικό, μέσω της πρόβλεψης προαπαιτούμενων για την προαγωγή σε επόμενους βαθμούς Σχολών (Σχολή Αρχιπυροσβεστών, Σχολή Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης, Σχολή Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών – Στελεχών για προαγωγή σε βαθμούς ανώτερων και ανώτατων Αξιωματικών).

• Η Σχολή Πυροσβεστών ανωτατοποιείται εν τοις πράγμασι αποκτώντας ακαδημαϊκή υπόσταση, ενώ επιβραβεύεται η αριστεία μέσω της καθ’ υπέρβαση εισαγωγής των 3 πρώτων της Σχολής Πυροσβεστών στη Σχολή Αξιωματικών, ζήτημα που επίσης αποτελούσε αίτημά μας από το Μάρτιο του 2018.

• Ρυθμίζονται ειδικά ζητήματα πυροσβεστικού προσωπικού ειδικοτήτων που θα επιτρέψουν την ενεργοποίηση και λειτουργική αξιοποίηση Αξιωματικών και Υπαξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων μέσω μετάταξης ή κατάταξης, επίσης αίτημα της Ένωσης μας που θα ικανοποιηθεί πλήρως με τη συμπερίληψη ορισμένων ακόμα αναγκαίων ειδικοτήτων που θα αναφερθούν στις προτάσεις μας επί της διαβούλευσης.

• Καθιερώνεται ένα σφαιρικό σύστημα αξιολόγησης του προσωπικού μέσω ενσωμάτωσης μετρήσιμων δεικτών απόδοσης, από την εφαρμογή του οποίου ευελπιστούμε ότι θα απαλειφθούν στρεβλώσεις του παρελθόντος όσον αφορά στη διαδικασία κρίσεων και προαγωγών και η αξιοσύνη θα επιβραβεύεται επ’ ωφελεία του πυροσβεστικού οργανισμού και του δημοσίου συμφέροντος.

• Η σύσταση του Ε.Σ.ΚΕ.ΔΙ.Κ. (που προήλθε μεν από την ενοποίηση 3 διαφορετικών Κέντρων Επιχειρήσεων, θα πρέπει ωστόσο να υπάγεται στον Αρχηγό ΠΣ και να εποπτεύεται από το Γ.Γ.Π.Π.) αποτελεί μια πολλά υποσχόμενη δομή στο επίπεδο διαχείρισης της πληροφορίας και άμεσης ανταπόκρισης, που διατηρεί το Πυροσβεστικό Σώμα στο κέντρο των επιχειρησιακών λειτουργιών της Πολιτικής Προστασίας της χώρας.

• Ο επίσης νέος Κανονισμός Μεταθέσεων που θεσπίζεται κρίνεται στη σωστή κατεύθυνση (με ορισμένες αναγκαίες βελτιώσεις), καθώς, εφόσον εφαρμοστεί με ακεραιότητα και δίχως αστερίσκους, θεραπεύει παθογένειες στο ισοζύγιο ατομικού/οικογενειακού και δημοσίου/υπηρεσιακού συμφέροντος, πριμοδοτώντας ανάλογα τις όποιες υπηρεσιακές μεταβολές. 

• Αξιοσημείωτη θεωρείται και η αξιοποίηση σύγχρονων δυνατοτήτων ΤΠΕ π.χ. στην κατάθεση δικαιολογητικών πρόσληψης μέσω πανελληνίων εξετάσεων, στη σύνταξη ηλεκτρονικών ατομικών βιβλιαρίων υπηρεσιακών μεταβολών, στην ηλεκτρονική διαδικασία αξιολόγησης του προσωπικού και στην ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων απόσπασης/μετάθεσης.

Ως Ένωση Πτυχιούχων Π.Σ. χαιρετίζουμε τη σύσταση του Κέντρου Μελετών Διαχείρισης Κρίσεων, μέσω του οποίου ενισχύεται το επιστημονικό προφίλ του πυροσβεστικού επαγγέλματος και προωθείται η έρευνα, η διδασκαλία και ενημέρωση σε ζητήματα Πολιτικής Προστασίας και διαχείρισης κρίσεων.

Περαιτέρω ιδιαίτερης σημασίας κρίνεται η σύσταση επιτελικής δομής ΕΣΠΑ Πολιτικής Προστασίας και Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Γ.Γ.Π.Π., ενώ η άμεση λειτουργία της συστηνόμενης Ακαδημίας Πολιτικής Προστασίας, στη θέση της ΕΣΠΟΠ, που παρά τις συνεχείς οχλήσεις μας στην πολιτική και πυροσβεστική ηγεσία ουδέποτε ενεργοποιήθηκε, θα συμβάλει στην εκπαίδευση του συνόλου των εμπλεκόμενων με την Πολιτική Προστασία φορέων, πρόσωπων έως και των πολιτών, ως ανάγκη για την απόκτηση κοινής συνείδησης, που θα λειτουργήσει ως πολλαπλασιαστής ισχύος σε περίπτωσης ανάγκης διαχείρισης των συνεπειών της κλιματικής κρίσης, που δυστυχώς βιώνουμε σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Στο πλαίσιο της εν εξελίξει διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης, η Ένωση Πτυχιούχων Π.Σ. θα επανέλθει με συγκεκριμένες προτάσεις επί ρυθμίσεων που χρήζουν βελτίωσης.

 

Το Δ.Σ. της Ε.Π.Α.Υ.Π.Σ.