Τετάρτη, 31 Μαρτίου 2021

Επανυπολογισμός μορίων πυροσβεστικού προσωπικού


Με επιστολή μας προς τον κ. Αρχηγό Π.Σ. και δεδομένης αφενός της εύλογης αγωνίας των συναδέλφων και των οικογενειών τους και αφετέρου της ανάγκης τήρησης της αρχής της νομιμότητας ως αυτή προκύπτει μέσω του πλήθους ενστάσεων που πρόκειται να υποβληθούν, ζητάμε τον ορθό επανυπολογισμό των μορίων του συνόλου του πυροσβεστικού προσωπικού, τη συνακόλουθη διόρθωση των σχετικών Πινάκων Μορίων και την παράταση της προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων μετάθεσης έως την 20-4-2021. Ακολουθεί το κείμενο της επιστολής:

"Αξιότιμε κ. Αρχηγέ,

Με τις υπ’ αριθ. πρωτ. 14483 Φ 202.2/10-03-2021 και 14484 Φ.202.2/10-03-2021  Διαταγές σας κοινοποιήθηκαν, αντίστοιχα, οι Πίνακες Μορίων Αξιωματικών και Πυρονόμων - Αρχιπυροσβεστών - Υπαρχιπυροσβεστών - Πυροσβεστών Π.Σ., που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 159 του ν.4662/2020 (Α΄ 27), επί των οποίων προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής ενστάσεων μέχρι 2 Απριλίου 2021 και μόνο για τα μόρια του έτους 2020 και όχι για τα προγενέστερα έτη.

Όσον αφορά στους εν λόγω αναρτηθέντες πίνακες, έχουν ήδη αναφερθεί πλείστες περιπτώσεις λανθασμένου υπολογισμού μορίων με χαρακτηριστικότερες περιπτώσεις συναδέλφων ομοιόβαθμων και προερχόμενων από την ίδια σειρά κατάταξης, με ίδιες μεταθέσεις και ίδια οικογενειακή κατάσταση που έχουν διαφορετικά μόρια, συνάδελφοι με λιγότερα (!) μόρια από πέρυσι κλπ, ενώ ερωτήματα γεννά και η αναφορά στην εφαρμογή προσωποποιημένης πληροφόρησης (atomika.fireservice) σε μόρια «αφαιρούμενα από ποινές», περίπτωση που προφανώς δεν συνάγεται από το ν. 4662/2020. Επισημαίνεται περαιτέρω ότι δεκάδες ενστάσεις ή/και αιτήσεις θεραπείας, που υπεβλήθησαν από το 2020 επί επανυπολογισμού μορίων, καίτοι έγιναν αποδεκτές, ουδόλως αποκατέστησαν τη νομιμότητα, σύμφωνα με το άρθρο 164 του παραπάνω νόμου.  

Κατόπιν των ανωτέρω, και δεδομένης αφενός της εύλογης αγωνίας των συναδέλφων και των οικογενειών τους και αφετέρου της ανάγκης τήρησης της αρχής της νομιμότητας ως αυτή προκύπτει μέσω του πλήθους ενστάσεων που πρόκειται να υποβληθούν, παρακαλούμε για τον ορθό επανυπολογισμό των μορίων του συνόλου του πυροσβεστικού προσωπικού, για τη συνακόλουθη διόρθωση των σχετικών Πινάκων Μορίων και για την παράταση της προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων μετάθεσης έως την 20-4-2021.

Με εκτίμηση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Α.Υ.Π.Σ."

Τρίτη, 30 Μαρτίου 2021

Άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή

 

Με επιστολή μας προς τον κ. Αρχηγό Π.Σ. ζητάμε την άμεση εξέταση των εκατοντάδων ανά την επικράτεια νόμιμων αιτημάτων συναδέλφων για άσκηση ιδιωτικού έργου επ' αμοιβή, υπό τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 1 του π.δ. 32/2019 (Α΄ 58), ώστε η διάταξη να πάψει να αποτελεί εδώ και 2 (!) χρόνια ουσιαστικά κενό γράμμα.  Ακολουθεί το κείμενο της επιστολής: 

"Αξιότιμε κ. Αρχηγέ,

Με το άρθρο 1 του π.δ. 32/2019 (Α΄ 58) προβλέφθηκε για τους πυροσβεστικούς υπαλλήλους η «κατ’ εξαίρεση, μετά από άδεια του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, κατόπιν σύμφωνης αιτιολογημένης γνώμης του οικείου Συμβουλίου Κρίσεων, δυνατότητα άσκησης ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή, εφόσον αυτά συμβιβάζονται με τα καθήκοντα της θέσης του και δεν παραβλάπτουν την ομαλή εκτέλεση της υπηρεσίας τους», κατ’ αναλογία με τα ισχύοντα για το αστυνομικό προσωπικό.

Αν και από τη θέσπιση της εν λόγω διάταξης έχουν παρέλθει ήδη 2 (!) χρόνια και παρά την πληθώρα σχετικών αιτημάτων που έχουν διατυπωθεί από συναδέλφους πανελλαδικά και ανέρχονται σε εκατοντάδες, η Διοίκηση παραλείπει συστηματικά, αναιτιολόγητα και κατά παράβαση της αρχής της νομιμότητας και της προστατευόμενης εμπιστοσύνης του διοικουμένου να απαντήσει επ’ αυτών, στερώντας τους ενός νόμιμου δικαιώματός τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

Κατόπιν τούτων, αναμένουμε όπως τα εν λόγω νόμιμα αιτήματα εξεταστούν άμεσα, ώστε η διάταξη να πάψει να αποτελεί ουσιαστικά κενό γράμμα.

Με εκτίμηση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Α.Υ.Π.Σ."