Τρίτη, 6 Ιουλίου 2021

Μετάταξη πυροσβεστικού προσωπικού Γενικών Καθηκόντων στις κατηγορίες Ειδικών Καθηκόντων


Με επιστολή μας προς τους κ.κ. Υπουργό και Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη και τον κ. Αρχηγό ΠΣ, ζητάμε να ενημερωθούμε περί του πότε πρόκειται να εκδοθεί η σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη των υφιστάμενων κενών οργανικών θέσεων Ειδικών Καθηκόντων (Πληροφορικής, Πλοηγών, Διοικητικών, Τεχνικών κλπ) μέσω μετάταξης πυροσβεστικού προσωπικού Γενικών Καθηκόντων, η οποία προβλέπεται στο πρόσφατα εκδοθέν π.δ. 38/2021.   

Ακολουθεί το κείμενο της επιστολής: 

"Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί,

            Την 14η Ιουνίου 2021 δημοσιεύτηκε το π.δ. 38/2021 (Α΄ 97) που αφορά στον Κανονισμό κατάταξης ιδιωτών και μετάταξης πυροσβεστικού προσωπικού Γενικών Καθηκόντων ως πυροσβεστικό προσωπικό Ειδικών Καθηκόντων. Το εν λόγω προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του ν. 4662/2020 (Α΄ 27) έγινε δεκτό με μεγάλη ικανοποίηση από πλήθος συναδέλφων πυροσβεστικών υπαλλήλων, καθότι, κόντρα στο εμπόριο ελπίδας του παρελθόντος, απέδειξε την πρόθεση της νυν Κυβέρνησης να αποκαταστήσει μια ανισορροπία ετών, δεδομένου ότι ο θεσμός του ένστολου προσωπικού Ειδικών Καθηκόντων αξιοποιείται επιτυχώς από την Ελληνική Αστυνομία και από το Λιμενικό Σώμα ήδη περί τα είκοσι και δέκα χρόνια, αντίστοιχα.

            Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στο Πυροσβεστικό Σώμα υπηρετούν τη δεδομένη στιγμή κατά προσέγγιση πάνω από 180 Οικονομολόγοι, πάνω από 70 Πληροφορικοί, περί τους 50 Μηχανικούς διαφόρων ειδικοτήτων (Πολιτικοί Μηχανικοί, Μηχανολόγοι Μηχανικοί, Χημικοί Μηχανικοί κλπ), περί τους 20 Νομικούς και 40 Πλοηγούς (Κυβερνήτες και Μηχανικούς), 5 Μετεωρολόγοι και πάνω από 160 Ηλεκτρολόγοι και Μηχανολόγοι, διαφόρων βαθμών που όλοι τους απασχολούνται μεν ως πυροσβεστικό προσωπικό Γενικών Καθηκόντων, ωστόσο σε αντικείμενα συναφή με την ειδικότητά τους ασκώντας παράλληλα και γενικά πυροσβεστικά καθήκοντα.  

Το εν λόγω προσωπικό είτε προσελήφθη στο Πυροσβεστικό Σώμα με προσόν κατάταξης τις εν λόγω ειδικότητες βάσει των π.δ. 365/1990 (Α΄ 144) και π.δ. 127/2016 (Α΄ 226) για τους Αξιωματικούς καθώς και των π.δ. 170/1996 (Α΄ 131), π.δ. 167/2003 (Α΄ 138), π.δ. 19/2006 (Α΄ 16) και ν. 4029/2011 για τους Πυροσβέστες (Κατηγορίες Α΄, Β΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄, κατά περίπτωση) είτε απέκτησε συναφές δίπλωμα ή πτυχίο πριν ή μετά την κατάταξή του στο Σώμα.  

Αξίζει να επισημανθεί εν προκειμένω ότι, όσον αφορά στο πυροσβεστικό προσωπικό που προσελήφθη με προσόν κατάταξης το προβλεπόμενο δίπλωμα ή πτυχίο, αυτό αναγνωρίστηκε μισθολογικά εξαρχής, οι δε Αξιωματικοί φοίτησαν στην Πυροσβεστική Ακαδημία περί τα τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα καθότι η Υπηρεσία τους αναγνώρισε τον χρόνο προηγούμενων σπουδών, ενώ, σύμφωνα και με το πρόσφατο ν. 4662/2020, στους τελευταίους δίνεται η κατ’ εξαίρεση δυνατότητα να υπηρετούν στις Κεντρικές Υπηρεσίες και στις έδρες των Περιφερειακών Πυροσβεστικών Διοικήσεων πέντε (5) έτη με δυνατότητα επέκτασης για επιπλέον πέντε (5) έτη, εφόσον το επιθυμούν, προκειμένου να αξιοποιούνται σε αντικείμενα συναφή με το εκπαιδευτικό υπόβαθρο βάσει του οποίου προσελήφθησαν στο Π.Σ.

Είναι αδιαμφισβήτητο ότι το παραπάνω πυροσβεστικό προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων και βαθμίδων αποτελεί σε υποστηρικτικό επίπεδο την ενυπάρχουσα προστιθέμενη αξία του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς υπηρετώντας στη συντριπτική πλειοψηφία σε νευραλγικά πόστα (οικονομικών, τεχνικών ή νομικών υπηρεσιών, κέντρων επιχειρήσεων κλπ) σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο συνιστά και στηρίζει τον υφιστάμενο μηχανισμό διαχείρισης κρίσεων, κάθε πυροσβεστικής επιχείρησης ή επιχείρησης πολιτικής προστασίας της χώρας. Η χορήγηση της προβλεπόμενης στο π.δ. 38/2021 δυνατότητας μετάταξης του εν λόγω προσωπικού σε πυροσβεστικό προσωπικό Ειδικών Καθηκόντων, πέραν του ότι θα πραγματοποιηθεί δίχως το παραμικρό δημοσιονομικό κόστος, συνιστά conditio sine qua non για την εξακολούθηση της αποτελεσματικής λειτουργίας του μηχανισμού διαχείρισης κρίσεων και αντιμετώπισης κινδύνων της χώρας, καθώς, μέσω της αποκλειστικής απασχόλησης στο αντικείμενο της εκάστοτε ειδικότητας, θα ενισχυθεί αφενός η επάρκεια και αξιοπιστία του οργανισμού μας και αφετέρου θα υπάρχει η δυνατότητα αυτοί να μεταλαμπαδεύσουν την εμπειρία και γνώση και σε μελλοντικούς νέους συναδέλφους που πρόκειται να προσληφθούν εξ ιδιωτών.

            Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένου ότι οι αυξημένες απαιτήσεις της Πολιτικής Προστασίας και του Πυροσβεστικού Σώματος ως επιχειρησιακού βραχίονά της καθώς και η εν γένει διαχείριση της εν εξελίξει κλιματικής αλλαγής απαιτούν εξειδικευμένο προσωπικό και φυσικά δεν μπορούν να περιμένουν, όπως έχει αποδειχθεί πολλάκις κατά το παρελθόν, παρακαλούμε όπως μας γνωρίσετε πότε προτίθεστε να προβείτε στην έκδοση της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη των υφιστάμενων κενών οργανικών θέσεων μέσω μετάταξης πυροσβεστικού προσωπικού Γενικών Καθηκόντων σε Ειδικών Καθηκόντων.

Με εκτίμηση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Α.Υ.Π.Σ."